โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  สภานักเรียน ม.5      ระดับชั้น  : ม. 5
ครูที่ปรึกษา : ครูเอนก เป็งมูล   
สถานที่เรียน :  ห้องสภานักเรียน ชั้น 1 อาคาร 10   วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 19:19:40 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50062
    นางสาวกมลลักษณ์    คณะฝั้น
5/1  
2 50693
    นางสาวกุลนันท์    มณีขัติย์
5/8  
3 50708
    นางสาวศุภกาญจน์    จอมแปง
5/8  
4 50788
    นางสาวกัญญ์วรา    มีสุข
5/8  
5 50793
    นายนพวิชย์    ขวัญรอด
5/8  
6 50812
    นางสาวชนิกานต์    ไชโยกาศ
5/8  
7 50006
    นางสาวศรัณย์รพี    เหล็กยอง
5/9  
8 53159
    นางสาวศิรัญญิการ์    จินะใจ
5/9  
9 50645
    นางสาวดากานดา    พูลผล
5/11  
10 50456
    นางสาวปิ่นมนัส    เจริญศรีคีรีชัย
5/13  
11 50612
    นางสาวพิมธาดา    วงเวียน
5/14  
12 53140
    นางสาวโยษิตา    วงค์สุวรรณ
5/7  
13 50459
    นางสาวพิชญาภา    ศิริป้อม
5/7  
14 50037
    นางสาวธนัญชนก    พรหมวนิช
5/7  
15 50672
    นางสาวอาจารีย์    อ่อนฉ่ำ
5/1  
16 50689
    นางสาวนภัส    โกสินทรานนท์
5/1  
17 50710
    นางสาวณัฐธีรกมล    บุญมี
5/1  
18 50781
    นางสาวจุฑารัตน์    เพียรพิเศษ
5/1  
19 50893
    นางสาวสุพิชฌาย์    จองคำ
5/1  
20 52558
    นางสาวกิตติมา    สลีอ่อน
5/1  
21 50234
    นางสาวปัญญ์ชลี    วิมล
5/2  
22 50438
    นางสาวณภัทรสิริ    ไตรเดช
5/2  
23 52539
    นางสาวธัญวรัตม์    ยารังษี
5/6  
24 52667
    นางสาวณัฐณิชา    จันทร์ต้าว
5/6  
25 50861
    นางสาววิรมย์รินทร์    เฮงหวาน
5/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน