โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ภาษาพาเพลิน      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูวิราพร มาสกลาง,ครูอังคณา สุปน   
สถานที่เรียน :  ห้อง 821   วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 06:20:54 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51528
    น.ส.จรีภรณ์    รัตนสุวรรณ
4/5  
2 51565
    น.ส.ญาตาวีร์    ใจดี
4/4  
3 51548
    นายปฏิพัทธ์    แอคำ
4/4  
4 51546
    นายณฐนน    ออนแนนศรี
4/4  
5 51541
    นายวรภิชาติ    มินประพาฬ
4/4  
6 51524
    น.ส.ศศิญา    เจริญพร
4/4  
7 51519
    นายอัคคัญญ์    กันทะวงค์
4/4  
8 51511
    น.ส.ศุภิสรา    เชิดฟ้อน
4/4  
9 51477
    น.ส.อาภาภัทร    บัวล่าย
4/4  
10 51575
    น.ส.น้ำเพชร    ปันจุติ
4/4  
11 51626
    น.ส.มนต์ทิรา    ภูสิริพัฒนานนท์
4/4  
12 54077
    น.ส.พีชญา    เพียรทรัพย์
4/4  
13 54005
    น.ส.ชนากานต์    กันยาสาย
4/4  
14 53810
    น.ส.กุลจิรา    มูลละ
4/4  
15 53760
    น.ส.นิชนันท์    เอี่ยมราคิน
4/4  
16 53628
    น.ส.อรรัมภา    บุลยเลิศ
4/4  
17 53585
    น.ส.ภัคจีรา    รีวีระกุล
4/4  
18 52510
    น.ส.พิมพ์มาดา    สกุลวัฒนะ
4/4  
19 51652
    นายศราวุทธ    วงค์ป้อ
4/4  
20 51416
    น.ส.กวีรชา    อภิชัญญาณัฐ
4/4  
21 51342
    นายธีรโชติ    อ่อนขาว
4/4  
22 53636
    น.ส.วรรณชนก    อินทร์สิงห์
4/4  
23 50954
    น.ส.นวพร    โอรัตนสถาพร
4/4  
24 51162
    น.ส.ขวัญพิชชา    ทิพย์เนตร
4/4  
25 51185
    น.ส.ปาณรพี    บุญมาเรือง
4/4  
26 51211
    น.ส.ปภาวี    ศรีเมฆ
4/4  
27 51220
    น.ส.นัฐทริกา    จิรวงศ์ญาติ
4/4  
28 51232
    น.ส.ณัฏฐณิชา    ชวลิต
4/4  
29 51233
    นายชนาธิป    หอมสุวรรณ
4/4  
30 51338
    นายวรธนพ์    นุกาศ
4/4  
31 51297
    นายนราวิทย์    วงค์คำ
4/4  
32 51291
    นายนาธาน    ฐานวิเศษ
4/4  
33 51255
    น.ส.วีรินท์    สุภาคำ
4/4  
34 51254
    นายวรพล    แสงโรจน์
4/4  
35 51214
    นายรัชธนนท์    มะโนธรรม
4/4  
36 53114
    นางสาวธนพร    พิลางาม
5/4  
37 53258
    นางสาวพรรณพนัช    ศรีสุพรรณ
5/4  
38 53232
    นางสาวสิรภัทร    ไพคำนาม
5/4  
39 53136
    นางสาวเปี่ยมสุข    ปินอินต๊ะ
5/4  
40 53122
    นางสาวภัณฑิรา    เสนางาม
5/4  
41 53121
    นางสาวสุรภา    หงษ์นวล
5/4  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 41 คน