โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  จิตอาสา ม.ปลาย      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูสุกาญจน์ดา สิงฆราช   
สถานที่เรียน :  อาคาร สปย.   วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 20:55:46 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50054
    นางสาวภัทราวรรณ    บัวเสน
5/3  
2 50111
    นางสาวธันยพร    คำหล้า
5/12  
3 53250
    นางสาวธนาพร    คิดปราโมทย์
5/12  
4 50042
    นางสาวนาฏศิลป์    เปลา
5/14  
5 50081
    นางสาวภิรารัศศ์    เจริญมาศกุล
5/14  
6 50109
    นางสาวณัฐมนท์    พรหมจารีย์
5/14  
7 50537
    นางสาวธนัชพร    ศรีทราย
5/14  
8 50571
    นางสาวปาลิดา    ป๊อกหลง
5/14  
9 50745
    นางสาวชัญญานุช    สุวรรณ์
5/14  
10 50056
    นางสาวภัณฑิรา    ฟองทา
5/15  
11 50003
    นายสิทธิโชค    สุวรรณโยธี
5/5  
12 53125
    นางสาวไพลิน    สุภาพกุล
5/3  
13 50092
    นางสาวเบญญาภา    กิติกร
5/3  
14 50107
    นางสาวพิชญ์นรี    ตาคำมา
5/3  
15 50224
    นางสาวจิรัชญา    ศรีเมืองมูล
5/3  
16 50394
    นางสาวอรณัชชา    เพชรอุดมพร
5/3  
17 50458
    นางสาวรุจิษยา    บุญสุข
5/3  
18 50656
    นางสาวกนกวรรณ    มณีวรรณ์
5/3  
19 52532
    นางสาวธัญชนก    ภิญโญจิตต์
5/3  
20 52696
    นางสาวศมิรตา    ขันอุไร
5/3  
21 53120
    นางสาวชัญญา    บุญเรือง
5/3  
22 50464
    นายวิวิศน์ อบิเชค    กูนิ
5/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 22 คน