โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  เกมคอนเทนต์ในยูทูป      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : นางสาวธีรฎา ไชยเดช, นางสาวภัทราวรรณ ไชยมงคล   
สถานที่เรียน :  423   วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 08:38:38 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50963
    นายชลณะศิลป์    การสุทธิวิวัฒน์
4/17  
2 53864
    นายสิรวิชญ์    อุ่นจัน
4/10  
3 51601
    นายนภสินธุ์    ปั้นกำไร
4/10  
4 51394
    นายชัชพิสิฐ    คำสิงห์
4/10  
5 51191
    นายณัฏฐชัย    สุระธง
4/10  
6 51119
    นายศุศรุษย์    ตาคำ
4/10  
7 51335
    นายคู่บุญ    จันทร์เลิศ
4/7  
8 53566
    นายพงศภัค    อภิชัย
4/6  
9 51114
    นายวรวัช    วันเพ็ญ
4/6  
10 51003
    นายพงศกรณ์    พิมสาร
4/6  
11 53968
    นายธัชนนท์    สมณา
4/5  
12 51438
    น.ส.อังค์วรา    จึงตระกูล
4/11  
13 51167
    นายปัณณวัฒน์    สัมพันธ์กิจ
4/12  
14 53907
    นายวรเมธ    วงค์กิติ
4/16  
15 51622
    น.ส.ศศิกาญจนา    เจียจิระพงษ์
4/15  
16 51493
    นายธนกฤต    ทาสา
4/15  
17 51332
    นายกันติพจน์    มณีรัตนาศักดิ์
4/15  
18 51309
    นายภูดิศกุล    ประเสริฐพงค์
4/15  
19 51044
    นายณนภาส    ธัญญเพชร
4/15  
20 50937
    นายธีรยุทธ    เมธา
4/15  
21 51538
    น.ส.ณัฐพร    บุญฟู
4/14  
22 51321
    นายเสฏฐวุฒิ    ปานนาค
4/12  
23 51316
    นายปัณวรรธน์    ปันปิน
4/12  
24 53733
    นายธนวัฒน์    ทาต๊ะ
4/5  
25 53597
    นายชัยพงศ์นันท์    อุดมพิบูลภัทร
4/5  
26 51193
    นายแทนคุณ    เหมืองหม้อ
4/1  
27 51560
    นายสุรเศรษฐ์    สุนทรรัตน์
4/1  
28 51014
    นายธนภัทร    อิงธนานุวัตน์
4/2  
29 51110
    นายพบธรรม    จุลมุสิก
4/2  
30 51192
    นายนภัสดล    จำปา
4/2  
31 51644
    น.ส.พลอยไพลิน    แย้มยินดี
4/2  
32 51253
    น.ส.จุฬารัตน์    ตุ่นคำ
4/15  
33 53580
    นายไตรวิชญ์    เจริญศรี
4/5  
34 52299
    นายพงษ์ชนก    บุญเป็ง
4/5  
35 51265
    นายแทนตะวัน    ขอดคำ
4/5  
36 51393
    นายปฏิภาณ    เสริมเกษม
4/3  
37 53144
    นางสาวอัญชพัชร์    ฐิติภูวศิริสกุล
5/5  
38 50411
    นายปิยนัตต์ภูมิ    สุทินโน
5/6  
39 50786
    นายปวรปรัชญ์    แสนหลี
5/6  
40 52823
    นางสาวนิภาธร    สิงห์สูตร
5/6  
41 53130
    นางสาวสุทธินันท์    เขื่อนขวา
5/6  
42 53183
    นางสาวสุชานรี    สิงห์สุทธิจันทร์
5/5  
43 53244
    นางสาวพิชชาภา    ใจแก้ว
5/6  
44 50105
    นายชยกร    สืบตระกูล
5/11  
45 50226
    นายดนุนันท์    โพธิ์มาตร
5/11  
46 50420
    นายธนวรรธน์    สุวรรธิวงศ์
5/15  
47 50467
    นายสหัสวรรษ    ชาญเวช
5/15  
48 50491
    นายจิรัฎฐ์    จารีวิษฎ์
5/15  
49 52544
    นายจิรภัทร    อินตา
5/5  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 49 คน