โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ออกกำลังกายสไตล์จีน      ระดับชั้น  : ม. 2
ครูที่ปรึกษา : ครูกัลยาณี,ครูภัสร์ชนกพร,Mr.Fu Bin   
สถานที่เรียน :  ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน,สนาม,ลานกิจกรรม   วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 15:02:14 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 0 คน