โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ชุมนุมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูประวิทย์ ฤทธิสิทธิเนตร   
สถานที่เรียน :  ตึก 7   วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 20:25:35 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53669
    ด.ญ.พิมพ์พิชชา    สุริยะพรหม
1/13  
2 53437
    ด.ญ.เพียงพรหม    คงไชย
1/4  
3 53780
    ด.ญ.นิชาภา    สวยคำ
1/4  
4 53923
    ด.ช.เอื้ออังกูร    ศรีโท
1/5  
5 53685
    ด.ญ.ญาฎา    ปินตา
1/6  
6 53486
    ด.ช.ภากร    วิญญายอง
1/9  
7 53490
    ด.ช.อัครภูมิ    จันทร์หอม
1/9  
8 53882
    ด.ช.สุรชัช    เชียงทอง
1/9  
9 53440
    ด.ญ.กฤษรดา    สีอารัญ
1/11  
10 53850
    ด.ช.สุพพรชัย    บุตรเต
1/11  
11 51756
    เด็กหญิงภูษิตา    มณียะ
3/10  
12 52230
    เด็กหญิงลลิตญา    หล้าปาวงศ์
3/8  
13 52040
    เด็กหญิงมุกอัจจิมา    พละภิญโญ
3/8  
14 52035
    เด็กหญิงพิมพัชชา    นาละต๊ะ
3/8  
15 52086
    เด็กหญิงวชิรญาณ์    นันทา
3/5  
16 52088
    เด็กหญิงวนัชพร    เต๋จ๊ะนัง
3/5  
17 52099
    เด็กหญิงศยามล    ใจปิง
3/5  
18 52423
    เด็กหญิงชลกร    หมีคณะ
3/5  
19 52051
    เด็กหญิงณัฐธิดา    ตาเฟื่อง
3/6  
20 52056
    เด็กหญิงเขมิสรา    สานอินสี
3/6  
21 52173
    เด็กหญิงพิชญาภา    ปัญญา
3/6  
22 52391
    เด็กหญิงวรัชยา    ดีสา
3/6  
23 52483
    เด็กหญิงพัชรพร    นทีธารกมล
3/6  
24 52030
    เด็กหญิงประภัสสร    ริวัฒนา
3/8  
25 52053
    เด็กหญิงกนกพร    จิตบาล
3/5  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน