โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 3      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูสาวิตรี อายุวรรณา   
สถานที่เรียน :     วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 08:08:11 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50413
    นายศุภกิตติ์    กองแก้ว
5/2  
2 50463
    นายอัครวินท์    นามวงษ์
5/8  
3 50696
    นายศุภกิจ    พยุงศิริผล
5/8  
4 50208
    นายศิลา    เสนาพงษ์
5/10  
5 50439
    นายรัชชานนท์    ถิ่นไกล
5/10  
6 50902
    นายวัชรพล    วงค์หาญ
5/12  
7 51667
    นายภูมิธรรม    ตาเหียง
5/12  
8 53252
    นายรชต    เก่งกล้า
5/12  
9 50252
    นางสาวนิติพัฒน์    สงวนมณีโชติ
5/15  
10 50583
    นายอชิรเทพ    คุณยศยิ่ง
5/15  
11 52559
    นายรัชชานนท์    ยะยอง
5/16  
12 53135
    นายวรชน    ลึแฮ
5/7  
13 52818
    นายวีรวุฒิ    รัตนมงคล
5/7  
14 52633
    นายวสวัตติ์    เขียวพรม
5/6  
15 50489
    นายรักษาพงษ์    ไชยวงษา
5/2  
16 52592
    นางสาวปิยะดา    สุทา
5/2  
17 53184
    นายอธิษฐ์    เทียนชัยสิริกุล
5/2  
18 50455
    นายอชิระ    วิไล
5/3  
19 52538
    นายวุฒิภัทร    อินตาชัย
5/3  
20 52699
    นางสาวภคพร    ชินะวรพงศ์
5/3  
21 53256
    นายรพีภัทร    กันทอง
5/3  
22 50415
    นายศุภกานต์    กองแก้ว
5/4  
23 50680
    นายศุภกร    อนุไชย
5/5  
24 50551
    นายสิรภพ    ช่องดารากุล
5/6  
25 49170
    นายเมฆินทร์    อัครเทวาทินทร์
6/9  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน