โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Relax Bio by Kruwan ม.ปลาย      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูกัลยารัตน์ ก้อนแก้ว, ครูเชษฐา ศุภการกิตติกุล    
สถานที่เรียน :  ตึก 2 ชั้น1 ห้องเรียนร่วม   วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 20:21:33 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50922
    น.ส.พัชร์ชิสา    อิศรางกูร ณ อยุธยา
4/2  
2 51148
    นายธนวัฒน์    วงศ์ใหญ่
4/1  
3 51623
    นายคมชาญ    กุลสุวรรณ์
4/1  
4 51055
    นายปิตุลักษณ์    ไสยแพทย์
4/2  
5 51587
    นายสิริพัลลภ    สิริผ่องใส
4/2  
6 51593
    น.ส.เวณิกา    ซื่อวาจา
4/2  
7 53643
    นายอนุรักษ์    ลุงทิ
4/2  
8 50955
    นายอริยะกร    แก้วเหลี่ยม
4/3  
9 50993
    นายไกรวิชญ์    เกตุอินทร์
4/6  
10 51009
    น.ส.มัลลิกา    จันทาพูน
4/6  
11 51547
    นายภวิศ    สุขสมบูรณ์
4/6  
12 51545
    นายนวพล    ฟูจันทร์ใหม่
4/8  
13 52529
    นางสาวพันธ์วิรา    ดวงสุภา
5/7  
14 50810
    นายภูรี    ปัญโญใหญ่
5/7  
15 50756
    นางสาวกมลชนก    วุฒิคุณ
5/7  
16 50731
    นางสาวณภัทรดา    ศิรินาม
5/7  
17 50721
    นางสาวธนัชพร    อุทรา
5/7  
18 50461
    นายณัฐวัฒน์    แก้วจา
5/10  
19 50573
    นางสาวสรัลพร    สินทรัพย์
5/7  
20 52547
    นางสาวภัทรวดี    โพธิ์นิล
5/7  
21 52827
    นายพงศ์ปณต    เกตุกำพู
5/7  
22 53118
    นางสาวพิมพิศา    พวกอินทร์แสง
5/7  
23 53198
    นางสาวนันท์นลิน    สนั่นสมศักดิ์ศรี
5/7  
24 49989
    นายกรกช    ภีระคำ
5/10  
25 50108
    นายอัษฎาวุธ    สุปัญญา
5/10  
26 50027
    นายภูริรัช    พงษ์พันธ์
5/11  
27 50826
    นายชลัมพล    กลิ่นโลกัย
5/11  
28 50633
    นายรัชธรฐ์    ศรีทอง
5/1  
29 50406
    นางสาวแพรวา    วันเที่ยง
5/7  
30 50373
    นายบุญฤทธิ์    บุญมา
5/7  
31 50740
    นางสาวปาณิสรา    ไชยวุฒิ
5/1  
32 50732
    นางสาวทอฝัน    ชูวงษ์
5/1  
33 50719
    นางสาวศิริวิภา    สมไหว
5/1  
34 50704
    นางสาวจิรวรรณ    อุทัยคาม
5/1  
35 50676
    นายณัฐเกียรติ    ป้อมเป็ง
5/1  
36 50675
    นางสาวฐิตาภรณ์    บุตรศรี
5/1  
37 50620
    นายภพพิพัฒน์    คำปวน
5/1  
38 50585
    นายพรรณพนัช    ไชยสาร
5/1  
39 50530
    นางสาวเปมิกา    กำแพงทิพย์
5/1  
40 50529
    นางสาวจุฬาลักษณ์    สังขวลี
5/1  
41 50508
    นายคาซูโนริ    คานาซาวะ
5/1  
42 50417
    นายจิรศักดิ์    บุญสม
5/1  
43 50750
    นางสาวธนมน    เล็กศรี
5/1  
44 50866
    นายธนกฤต    สิงฆราช
5/1  
45 50205
    นางสาววรนิษฐ์    นันทิโชติวัฒน์
5/7  
46 50084
    นายปฏิพัทธ์    บุญมี
5/7  
47 52536
    นางสาวณัฐธิชา    ปัญญาอุด
5/6  
48 52531
    นายนพธีรา    บุญมาอูป
5/6  
49 50685
    นางสาวณัฐนันท์    แดงเขียว
5/6  
50 50640
    นางสาวนภัส    คำบุญสูง
5/6  
51 50412
    นางสาวพลอยชมพู    ธรรมสอน
5/6  
52 50405
    นางสาวภคพร    ทนันชัย
5/6  
53 50540
    นางสาววิชญาดา    สอประดิษฐ์
5/5  
54 50574
    นายณัฐวุฒิ    นุยามัง
5/4  
55 52710
    นางสาวนิภากร    สุโรพันธ์
5/1  
56 52631
    นางสาวกานต์ศุภางค์    แก้วแดง
5/1  
57 50015
    นางสาวพรพัสวีย์    สายเดช
5/1  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 57 คน