โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูกาญจนา ศิริบุญยืน   
สถานที่เรียน :  ตึกยุพราชรังสรรค์   วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 08:04:20 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53555
    ด.ช.รชตะพงศ์    ฉุยฉาย
1/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 1 คน