โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 1      ระดับชั้น  : ม. 5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูธนวัฒน์ พันธ์วิชัย   
สถานที่เรียน :  อาคาร 13 ชั้น 1   วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 08:03:43 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50100
    นายชยุตพงศ์    ปัญญาสูง
5/1  
2 50799
    นายจิตธิพัฒน์    พงดง
5/15  
3 53203
    นายณัฐนันท์    วนพานิช
5/14  
4 50409
    นายฉันทกร    โพธิเย็น
5/9  
5 50493
    นายกิตติพงศ์    มณีวงศ์
5/8  
6 53127
    นายกุลธวัช    มโนสา
5/7  
7 52700
    นายจิรเมธ    จายเรือน
5/7  
8 50749
    นายกรินทร์    กุมาร
5/7  
9 50512
    นายกฤษณ์พีรัช    นนพัชรพงศ์
5/6  
10 50418
    นายชินบัญชร    พัฒนกุลเกียรติ
5/6  
11 50064
    นายณัฏฐนันธ์    พุฒพนาทรัพย์
5/6  
12 52745
    นายจิรภัทร    ฐิติพรรณกุล
5/1  
13 50783
    นายกษิดิศ    อนุวงศ์
5/2  
14 50022
    นายกรวิชญ์    หน่อแก้ว
5/3  
15 50103
    นายจิรรัชตะ    ดวงปันสิงห์
5/4  
16 50565
    นายณัฐธีรุท    ทรายคำ
5/4  
17 50071
    นายฑีฆวัฒน์    สายกับ
5/5  
18 53138
    นายณัชพล    ลุงอุตะมะ
5/5  
19 49619
    นายคุณานนต์    จิ่งต่ามน
6/2  
20 52448
    นายกนกพิชญ์    ถาอ้าย
6/9  
21 49596
    นายจิรัฏฐ์    จิโรภาสบริบูรณ์
6/16  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 21 คน