โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ยุวคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 13      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูวิรัชชัย จันต๊ะวงศ์   
สถานที่เรียน :  ตึก 10   วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 19:31:07 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51011
    นายศิริชาติ    บุตรดีขันธ์
4/1  
2 50985
    นายรัชกฤช    โมจมสิน
4/8  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 2 คน