โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Internet and Gaming      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : T.Mario Simic   
สถานที่เรียน :  อาคาร2   วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 06:34:59 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52657
    เด็กหญิงชญาน์นันท์    สรรค์ศิริกุล
1/14  
2 52660
    เด็กหญิงภีรดา    โมจมสิน
1/14  
3 51886
    เด็กหญิงภัทรกานดา    มินานนท์
2/14  
4 51852
    เด็กหญิงเบญจลักษณ์    แก้วธิ
2/14  
5 51826
    เด็กหญิงศิรตญา    เจนรถา
2/14  
6 51825
    เด็กชายนพดล    ใจสาม
2/14  
7 51729
    เด็กชายปัณณวิชญ์    ปันสุวรรณ์
2/14  
8 51898
    เด็กชายนรากร    ฝั้นอ้าย
2/2  
9 51857
    เด็กหญิงธัญพิชชา    ตาอุ่นใจ
2/2  
10 51804
    เด็กชายเจชฎาพันธ์    จำปา
2/2  
11 51769
    เด็กหญิงภูษณิศา    ยุทธวราชัย
2/2  
12 51632
    เด็กชายจิรภาส    ไชยวงค์
3/1  
13 51488
    เด็กชายกิตติธัช    ทองดี
3/1  
14 51419
    เด็กชายอรรถ    เกิดนาค
3/1  
15 51074
    เด็กชายวสุพล    เค้าฝาย
3/1  
16 51031
    เด็กชายธนภูมิ    นามวงค์
3/1  
17 51022
    เด็กชายกิตติภพ    หมีจันต๊ะ
3/1  
18 51556
    เด็กชายกรินทร์    แซ่ลี
3/4  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 18 คน