โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Movie Club      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : T.Karen Kimball,ครูวิรัชนี มาตันทัง   
สถานที่เรียน :  อาคาร2   วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 13:18:16 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52577
    เด็กหญิงกุลศิริ    แก่นสาร
1/1  
2 52801
    เด็กหญิงศศิรัชพร    บัวเงิน
1/1  
3 52832
    เด็กหญิงศุภญาดา    สุทธาชัย
1/1  
4 52582
    เด็กหญิงอัญชิษฐา    รัชอินทร์
1/2  
5 52583
    เด็กหญิงอาณัญชา    รัชอินทร์
1/2  
6 52567
    เด็กหญิงปัณฑารีย์    พากเพียร
1/14  
7 52829
    เด็กหญิงตาน้ำ    คำมาลา
1/14  
8 52486
    เด็กชายปลื้ม    อินต๊ะวงค์
2/14  
9 51980
    เด็กหญิงบุณยานุช    สันต์สวัสดิ์
2/14  
10 51986
    เด็กหญิงธนัญชนก    เยาวโสภา
2/2  
11 51856
    เด็กหญิงพิชญาภา    ปาวิชัย
2/2  
12 51822
    เด็กหญิงจันจิรา    นันทชัย
2/2  
13 50948
    เด็กหญิงกัลยกร    ฉลาด
3/1  
14 50951
    เด็กหญิงกชพร    ไชยศรี
3/1  
15 51155
    เด็กหญิงชนาพร    สายทอง
3/1  
16 51536
    เด็กหญิงสิรินภา    วาณิชประดิษฐ์
3/1  
17 51626
    เด็กหญิงมนต์ทิรา    ภูสิริพัฒนานนท์
3/1  
18 51647
    เด็กหญิงอโณชา    ผิวทองงาม
3/1  
19 51648
    เด็กหญิงกุลธิดา    นาธรรมเจริญ
3/1  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 19 คน