โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Astronomy Club      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : T.Yulia Ryaskova   
สถานที่เรียน :  อาคาร2   วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 05:20:23 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51732
    เด็กชายธนกฤต    บวรเลิศศักดา
2/14  
2 51779
    เด็กชายชยกร    จีสันติ
2/14  
3 51802
    เด็กชายพัชรพล    พลอยแย้ม
2/14  
4 51960
    เด็กชายธรรมธร    สุกะโต
2/14  
5 51153
    เด็กหญิงพิชามญชุ์    อุตมะโชค
3/1  
6 51580
    เด็กหญิงขวัญข้าว    ดำรงสิริคุณ
3/1  
7 50988
    เด็กหญิงฐิติรัตน์    บวรเลิศศักดา
3/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 7 คน