โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Basketball Club       ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : T.Michael Solivan,ครูสุเมธ ภิญโญฤทธิ์   
สถานที่เรียน :  ยุพราชรังสรรค์   วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 14:14:16 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52656
    เด็กชายชีวานนท์    จรัสนิวัฒน์
1/1  
2 52769
    เด็กชายปริยากร    ใจอินทร์
1/1  
3 52787
    เด็กชายภูวดล    ขุนงามขำ
1/1  
4 53093
    เด็กชายพชร    ช่ำชอง
1/1  
5 53222
    เด็กชายปฏิภาณ    จินะ
1/1  
6 51709
    เด็กชายชนกันต์    ภูมูล
2/14  
7 52232
    เด็กชายศราวุฒิ    ธิสกุล
2/7  
8 52224
    เด็กชายกฤษณะ    ขุนจันทร์
2/7  
9 52038
    เด็กชายกฤตนนท์    แสงฉาย
2/7  
10 52026
    เด็กชายนนท์ปวิธ    ศรณ์เขื่อนแก้ว
2/7  
11 51981
    เด็กชายนาโน    ซาคาโมโต
2/7  
12 51701
    เด็กชายธีระโชติ    ฟูใจ
2/7  
13 51081
    เด็กชายธนกร    ไชยมงคล
3/14  
14 51090
    เด็กชายวรธน    จันทะวงศ์
3/14  
15 51141
    เด็กหญิงตุลยา    พวงนาค
3/14  
16 51160
    เด็กชายกิตติพัทธ์    พงศ์พรรณสาร
3/14  
17 51471
    เด็กหญิงคณัสนันท์    สันชัย
3/14  
18 51485
    เด็กชายสุวิจักขณ์    ธรรมดา
3/14  
19 51558
    เด็กหญิงขวัญหทัย    กำจร
3/14  
20 51596
    เด็กชายเซคิ    อะงูนิ
3/14  
21 51640
    เด็กหญิงอชิรญา    ยาประเสริฐ
3/14  
22 51072
    เด็กชายณัฐวุฒิ    พจนเสนี
3/14  
23 50978
    เด็กชายอัครพล    มานารัตน์
3/14  
24 50959
    เด็กหญิงจันทมณี    จันทร์ใจวงค์
3/1  
25 51032
    เด็กชายชยานันฐ์    กลางประพันธ์
3/1  
26 51152
    เด็กชายนิธิภูพันธ์    ปารมีชยานันท์
3/1  
27 51487
    เด็กชายณัฐภัทร    ขำดี
3/1  
28 51665
    นายรัฐมนตรี    เมาเตจา
3/1  
29 51078
    เด็กชายอัศวิน    สุราฤทธิ์
3/2  
30 51606
    เด็กหญิงณัฒนันท์    ศรีภูธร
3/2  
31 50920
    เด็กหญิงพิมพ์พลอย    คันธวงค์
3/14  
32 50949
    เด็กชายบรูเออร์ เท๊ต    เฮาส์โฮลเดอร์
3/14  
33 51641
    เด็กหญิงสิรินาถ    มารังค์
3/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 33 คน