โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ล้านนาศึกษา (ม.ต้น)      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูณัฐดนัย อุดมธนพิพัฒน์, ครูกวิน นวลแก้ว ,ครูนภัสวรรณ ทรัพย์มหาสมุทร   
สถานที่เรียน :  อาคารเรือนแก้ว   วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 13:55:47 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52849
    เด็กชายชัชชนก    บุญลูน
1/1  
2 53302
    เด็กหญิงวรางค์รัตน์    อินต๊ะวิน
1/13  
3 53299
    เด็กหญิงพรลภัสสร    ชูอินทร์
1/13  
4 53089
    เด็กชายก้องภพ    สิงห์ตาแก้ว
1/13  
5 53069
    เด็กชายภูริทัต    อภิชัย
1/13  
6 52983
    เด็กหญิงชนิสรา    กันทวงค์
1/13  
7 52884
    เด็กชายนครธน    มูลไฝ
1/13  
8 52879
    เด็กชายธนกฤต    สมศรี
1/13  
9 52853
    เด็กชายนพธรรม    แก้วมูล
1/13  
10 52907
    เด็กชายนิชคุณ    เต๋ติยะ
1/4  
11 52585
    เด็กหญิงณิชกานต์    มาก๋า
1/7  
12 52868
    เด็กชายจิรายุ    เรือนแดง
1/7  
13 52776
    เด็กชายศรัณยพงศ์    วงค์ขัติย์
1/8  
14 52930
    เด็กชายศศิรวิทย์    คีรีรัตน์กมล
1/12  
15 52516
    เด็กชายสิปปกร    เฉนะ
1/13  
16 52049
    เด็กชายณัฐสิทธิ์    ทองเงา
2/4  
17 52258
    เด็กชายนรวิชญ์    จันทร์พุธ
2/6  
18 51299
    เด็กหญิงชัญญา    ใช้ไม่หมด
3/3  
19 51239
    เด็กหญิงกนกวรรณ    พุ่มไม้
3/5  
20 51298
    เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    ทิพย์ใจภา
3/5  
21 50981
    เด็กหญิงภัทรวดี    แสนคำปิง
3/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 21 คน