โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  A-Math Club      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : T.Jennifer E.Manuel   
สถานที่เรียน :  อาคาร2   วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 14:24:40 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51773
    เด็กชายภูเบศ    อุ่นจิโน
2/2  
2 50943
    เด็กชายชิษณุชา    วิไลเขา
3/1  
3 51092
    เด็กหญิงจิดาภา    มิ่งเชื้อ
3/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 3 คน