โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  BlockBuster Movie Club (BBM Club)      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : T.Cirilo Ortega Lim   
สถานที่เรียน :  อาคาร2   วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 13:56:22 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50528
    นางสาวนาฏประภา    นรกิจ
4/16  
2 53201
    นางสาวถิราพร    จันทร์ต๊ะรังษี
4/16  
3 52749
    นางสาวพรจิรา    ไชยพูน
4/16  
4 52748
    นางสาวชลันดา    ยาราช
4/16  
5 52702
    นางสาวปาณิสรา    มุ่งหมาย
4/16  
6 50901
    นางสาวปาจรีย์    เขื่อนปะ
4/16  
7 50818
    นางสาวกรปภา    กองใจ
4/16  
8 50694
    นายภวัต    สุภานันต์
4/16  
9 50651
    นางสาวปาณิสรา    งามมีศรี
4/16  
10 50644
    นางสาวกัญจน์กุสุมา    นางสูงเนินธนา
4/16  
11 51884
    นางสาววชิรญาณ์    บุญกล่อม
5/16  
12 51887
    นางสาววรัชพร    รอดสีเสน
5/16  
13 51919
    นางสาวนงนภัส    นาคหิรัญโสภณ
5/16  
14 51963
    นางสาววดา    ชิดสิน
5/16  
15 52449
    นางสาวโยษิตา    วงศ์ษาพาน
5/16  
16 51798
    นางสาวชีปา    กุมาร
5/16  
17 51797
    นางสาวสสาริณี    วงศ์วิชิต
5/16  
18 49839
    นางสาวศศิวิมล    จันทรมณี
5/16  
19 49745
    นางสาวจินต์จุฑา    จันทะกี
5/16  
20 49588
    นางสาวแคสสิดี้    เหลียง
5/16  
21 49583
    นางสาวอัจฉรียา    สุภารังษี
5/16  
22 49581
    นายณฐพัฒน์    โชคมงคลสกุล
5/16  
23 49251
    เด็กหญิงทักษอร    ยาบุญนะ
5/16  
24 48398
    นางสาวณฐพร    มงคล
6/16  
25 49102
    นางสาวแพรวา    พงศ์ธนบรรณ
6/16  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน