โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Board Games & Cardgames      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : T. Willem Op den Brouw   
สถานที่เรียน :  อาคาร 2   วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 22:01:05 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52568
    เด็กชายณฐรัช    ขัตธิ
1/1  
2 52751
    เด็กหญิงภัควลัญชญ์    บุญสม
1/14  
3 52658
    เด็กหญิงปุรินทณี    ศรีวรรณ
1/14  
4 52572
    เด็กชายธนพัต    คันธวงศ์
1/14  
5 52557
    เด็กหญิงสุพัตรา    มาทอง
1/14  
6 52525
    เด็กชายกีรติ    คากิซากิ
1/14  
7 52680
    เด็กชายฉัตรนบพร    มุนินทร์พิทักษ์
1/2  
8 52665
    เด็กหญิงพลอยทับทิม    ภูสิริพัฒนานนท์
1/2  
9 51858
    เด็กชายพร้อมภวัต    กิติมา
2/1  
10 51987
    เด็กชายคณิน    ชำนาญกิจ
2/1  
11 51777
    เด็กหญิงนันทัชพร    สุจริต
2/14  
12 51854
    เด็กหญิงวรรษชล    วิเศษจุมพล
2/14  
13 51678
    เด็กชายบัณฑิตญากรณ์    กองแก้ว
3/2  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 13 คน