โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  โยธวาทิตและดนตรี      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูจันทร์พร ปินตาเปี้ย , ครูนพมาศ ไชยชมภู , MR.Courtney Rodriguez   
สถานที่เรียน :  ศูนย์การเรียนรู้โยธวาทิตและดนตรี โรงช้างต้น   วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 06:37:32 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50457
    นายบุญญพัฒน์    สุธาชัย
4/6  
2 50063
    นางสาวอังคณา    ปัญญาแปง
4/11  
3 50865
    นางสาวอรปรียา    สมบูรณ์
4/11  
4 50034
    นางสาวศรีสุภางค์    ปิงวัง
4/12  
5 50045
    นายจิรศักดิ์    สูญโญ
4/12  
6 50264
    นายนวพล    ผลนิมิตร
4/12  
7 50043
    นางสาวชลณธร    คำวงค์
4/13  
8 49910
    นางสาวณัฏฐณิชา    รัตนกมลรัตน์
5/15  
9 49250
    นางสาวณัฏฐนิช    สุระมิตร
5/13  
10 52355
    นางสาวศุภกานต์    ขันคำ
5/3  
11 48379
    นายจ๋ามเมือง    นายโทะ
6/11  
12 48315
    นางสาวฐิติพร    บุญมาแก้ว
6/12  
13 51371
    นางสาวอรวรรณ    มหาวรรณ
6/12  
14 48408
    นางสาวเพชรนภา    อารีย์
6/13  
15 48423
    นางสาวเบ็ธทานี ซาร่าห์    เลเวลล์
6/14  
16 48447
    นางสาวชนากานต์    สุโขทัย
6/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 16 คน