โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  โยธวาทิตและดนตรี      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูจันทร์พร ปินตาเปี้ย , ครูนพมาศ ไชยชมภู , MR.Courtney Rodriguez   
สถานที่เรียน :  ศูนย์การเรียนรู้โยธวาทิตและดนตรี โรงช้างต้น   วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 06:03:08 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53296
    เด็กหญิงสุพิชญนันท์    เมืองใจ
1/3  
2 52883
    เด็กชายชัยวัฒน์    พินิจวงษ์
1/13  
3 52885
    เด็กหญิงพัชรพรรณ    สมณา
1/12  
4 52605
    เด็กหญิงวิชาภัสสร์    อนนต์ธนัทกุล
1/10  
5 52670
    เด็กชายวรดร    วงค์สิงหา
1/8  
6 52551
    เด็กหญิงภิมวรีย์    ดวงแดง
1/8  
7 53048
    เด็กชายศกานต์    ตาวงค์
1/6  
8 53028
    เด็กหญิงอรสิญา    งามมี
1/6  
9 53045
    เด็กชายกฤตเมธ    ศรีลา
1/5  
10 53035
    เด็กหญิงศิริวรรณ    ดวงมา
1/5  
11 52518
    เด็กชายชวพล    ปรีชาเจิดศรี
1/5  
12 52867
    เด็กชายก้องภพ    สุวรรณา
1/4  
13 52267
    เด็กชายปฏิกาญจน์    หลุยจำวัล
2/13  
14 52171
    เด็กหญิงทาริกา    ปินตา
2/12  
15 52207
    เด็กหญิงกัญญรัตน์    สินธุชัย
2/7  
16 52400
    เด็กหญิงวริสรา    มูลสม
2/6  
17 52074
    เด็กชายนพรัตน์    อินทวงศ์
2/5  
18 52265
    เด็กชายธรรมภูมิ    รินแก้ว
2/3  
19 52134
    เด็กชายภูวนัย    ใจใส
2/3  
20 50922
    เด็กหญิงพัชร์ชิสา    อิศรางกูร ณ อยุธยา
3/9  
21 51355
    เด็กชายพร้อมรัก    ยี่เมา
3/6  
22 51324
    เด็กหญิงธนัชภัค    ตันสุภายน
3/6  
23 51209
    เด็กชายธนวัชร    ปิงวัง
3/6  
24 51303
    เด็กชายตุลญวัต    ศรีภา
3/5  
25 51229
    เด็กชายธัญพิสิษฐ์    ฉนวนจิตร
3/5  
26 51574
    เด็กชายสุวิจักขณ์    ชมถิ่น
3/4  
27 51390
    เด็กหญิงอุมากร    จุมปู
3/4  
28 51206
    เด็กชายนัฐวรรธ    กองพล
3/4  
29 51097
    เด็กชายณัฐกิตติ์    โนจากูล
3/4  
30 51597
    เด็กชายอิศม์เดช    สุทธาชัย
3/3  
31 51399
    เด็กหญิงมินท์ตา    พิมพ์มีลาย
3/3  
32 51006
    เด็กชายธนกร    พงษ์ตุ้ย
3/9  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 32 คน