โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  English words      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูสุกัญญา สว่างวัล   
สถานที่เรียน :  โดมหน้าอาคาร 2   วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 04:47:30 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52722
    เด็กหญิงพิชญาภา    จันทร์คำ
1/1  
2 53087
    เด็กหญิงปุญญพัฒน์    บวรพิพัฒน์พงศ์
1/13  
3 52957
    เด็กชายฐาปณพงษ์    ปัญญาฟู
1/13  
4 52760
    เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    ถาวร
1/11  
5 52669
    เด็กหญิงฑิลาภัณ    บุญเลา
1/11  
6 53033
    เด็กหญิงฉัตรชนก    สมบูรณ์
1/8  
7 52852
    เด็กชายกฤตย์ณัทพัชร    ศรีใส
1/5  
8 53229
    เด็กหญิงภาชิญะ    แก้วโขง
1/4  
9 52898
    เด็กหญิงจิราวรรณ    ชีรัง
1/4  
10 52872
    เด็กชายศุภกันต์    คำมูล
1/4  
11 53292
    เด็กหญิงรุจิรดา    แซ่กู้
1/1  
12 52108
    เด็กชายสุกฤษฎิ์    พนมเวช
2/13  
13 52125
    เด็กหญิงศุกลภัทร    จอมขันเงิน
2/13  
14 52157
    เด็กชายศศิสุกิจจ์    วงค์เสือ
2/13  
15 52176
    เด็กชายธีรภัทร์    คำรินทร์
2/13  
16 52211
    เด็กชายชลธิศ    บุญมาปะ
2/13  
17 52107
    เด็กหญิงพัทธ์ธีรา    กางสำโรง
2/13  
18 52079
    เด็กชายธัญวิสิฏฐ์    อิ่นแก้ว
2/13  
19 52064
    เด็กชายชิษณุพงศ์    สีสะอาด
2/13  
20 51834
    เด็กชายวรปรัชญ์    หวลหงษ์
2/13  
21 51914
    เด็กหญิงชญาภา    อังศุพิศุทธิ์
2/11  
22 52407
    เด็กหญิงศุภัศสรา    นารินทร์
2/3  
23 52061
    เด็กหญิงญานิศา    วัยภา
2/3  
24 51107
    เด็กหญิงณัชชา    ชัมพูนทะ
3/7  
25 52847
    เด็กหญิงวรรธนพร    ชูวา
3/12  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน