โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Nature and Happiness      ระดับชั้น  : ม. 4,5
ครูที่ปรึกษา : ครูแคทลียา สมแปง   
สถานที่เรียน :  อาคาร 4   วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 06:34:24 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52619
    นางสาวภัสราพร    วรรณใหม่
4/1  
2 53110
    นางสาวลัลน์ลลิน    รัตนะ
4/10  
3 53112
    นางสาวณัฎฐ์ชญา    นันต๊ะภูมิ
4/10  
4 53116
    นางสาวกัลยาวรรณ    วรรณชัย
4/10  
5 53124
    นางสาวจุนัฐฎาย์    ประนันท์คำ
4/10  
6 53193
    นางสาววิชญาพร    โรจน์วานิช
4/10  
7 50772
    นายญาณวุฒิ    ชัยขาว
4/13  
8 50217
    นางสาวสุเมธินี    เรืองสุกใสย์
4/14  
9 50351
    นางสาวชนัญธิดา    เขียวหน่อเมือง
4/14  
10 50753
    นางสาวณัฏฐณิชา    ขันทศร
4/14  
11 53151
    นางสาวจารุภา    มะโนดี
4/14  
12 50444
    นางสาววราภัสร์    กุศลงาม
4/10  
13 50097
    นางสาวกชกร    เหล็งไทย
4/10  
14 50020
    นางสาวสวรินทร์    จิตรบุญ
4/10  
15 50234
    นางสาวปัญญ์ชลี    วิมล
4/2  
16 50486
    นางสาวปพิชญา    ทวีกุล
4/2  
17 50502
    นางสาวณัฐชญา    เศรษฐีธาดา
4/3  
18 52632
    นางสาวปุญญพัฒน์    อลังกานันท์
4/3  
19 50041
    นางสาวชวัลลักษณ์    ทินอยู่
4/4  
20 50540
    นางสาววิชญาดา    สอประดิษฐ์
4/5  
21 50010
    นางสาวศศิวิมล    ชินทะวัน
4/6  
22 52543
    นางสาวเบญญาภา    ธัมมโน
4/6  
23 53178
    นางสาวสิริธิดา    ขันแก้วผาบ
4/6  
24 50825
    นางสาวสุชญา    เซี่ยงวงษ์
4/9  
25 52507
    นายกฤตเมธ    เอี่ยมสุนทร
5/11  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน