โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ประวัติศาสตร์บนแผ่นฟิล์ม      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูศศิธร สุริยา, ครูจิรสุดา ธรรมรังษี   
สถานที่เรียน :  ห้อง 723   วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 14:05:00 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53055
    เด็กชายชิษณุพงศ์    ขันพล
1/12  
2 53016
    เด็กหญิงโมทนาพร    กันธิพันธิ์
1/13  
3 51837
    เด็กหญิงธัญรัศม์    พงศ์พัฒนมงคล
2/9  
4 51750
    เด็กหญิงชมพูนิกข์    ขวัญคำ
2/9  
5 52003
    เด็กหญิงรินรดา    สิทธิตัน
2/7  
6 52417
    เด็กหญิงณัฐฐิรา    สร้อยแก้ว
2/4  
7 52413
    เด็กหญิงชยานันท์    ดวงคำ
2/4  
8 51263
    เด็กหญิงช่อผกา    ทาเปียง
3/13  
9 51259
    เด็กหญิงกฤตพร    เขียวคำ
3/13  
10 51212
    เด็กหญิงณัฐธิดา    สุนันต๊ะ
3/13  
11 51186
    เด็กหญิงธันยชนก    สุวรรณลัย
3/13  
12 51185
    เด็กหญิงปาณรพี    บุญมาเรือง
3/13  
13 51176
    เด็กหญิงมานาพร    กันธิพันธิ์
3/13  
14 51271
    เด็กหญิงภัทรธิดา    วิทยาประภารัตน์
3/13  
15 51278
    เด็กหญิงปภาดา    พึ่งประดิษฐ์
3/13  
16 51317
    เด็กหญิงโยษิตา    กุลณาวงค์
3/13  
17 51328
    เด็กหญิงพิมรดา    บรรณารักษ์
3/13  
18 51349
    เด็กหญิงหทัยภัทร    สุยะคำ
3/13  
19 51376
    เด็กหญิงรวินท์นิภา    ธงนาค
3/13  
20 51490
    เด็กหญิงกชพร    สิงห์คำ
3/13  
21 51496
    เด็กหญิงอมีนา    ปัญญาติ๊บ
3/13  
22 51532
    เด็กชายชยณัฏฐ์    มะลิวัลย์
3/13  
23 51047
    เด็กหญิงณัฐณิชา    วิเศษ
3/13  
24 52510
    นางสาวพิมพ์มาดา    สกุลวัฒนะ
3/12  
25 50925
    เด็กหญิงพัชรสิริ    คงเพ็ช
3/7  
26 51024
    เด็กหญิงภรณ์พันธุ์    ทองอ่ำ
3/7  
27 51106
    เด็กหญิงชนัญชิดา    ขันพล
3/7  
28 51158
    เด็กหญิงทิพย์ประภา    เพชรใหม่
3/7  
29 51172
    เด็กหญิงกันย์สินี    ปัญญา
3/7  
30 51293
    เด็กหญิงณิชา    ชัยเลิศ
3/7  
31 51345
    เด็กหญิงภัทรมล    เรืองภูมิ
3/7  
32 51351
    เด็กหญิงลภัสรดา    แก้วฟุ่น
3/7  
33 51379
    เด็กชายอภินันท์    สุมนวัฒนกุล
3/7  
34 51470
    เด็กหญิงธมกร    มูลแขม
3/7  
35 51578
    เด็กหญิงชลิตา    ใจเป็ง
3/7  
36 51582
    เด็กหญิงธศมนต์    มหากนก
3/7  
37 51651
    เด็กหญิงวริศรา    มั่นคง
3/7  
38 51228
    เด็กหญิงชมกมล    คำเนตรดำ
3/12  
39 51391
    เด็กหญิงมัญฑิตา    นวลใจ
3/12  
40 51680
    เด็กหญิงธัญวรัตม์    แก้วมณี
3/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 40 คน