โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  YC เพื่อนที่ปรึกษา      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูกัญญณัช จิวหานัง, ครูณัชชา อินทร   
สถานที่เรียน :  ห้องแนะแนว   วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 04:57:59 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50902
    นายวัชรพล    วงค์หาญ
4/12  
2 52630
    นางสาววิชญาดา    วุฒิเสน
4/9  
3 53158
    นางสาวณภัชนันท์    ลาเสือ
4/9  
4 53165
    นางสาวณัฐณิชา    ฤทัยสวรรค์
4/9  
5 53166
    นางสาวภัคจิรา    ชัยเมืองใจ
4/9  
6 53170
    นางสาวธนพร    โสมิญะ
4/9  
7 53191
    นางสาวพรปวีณ์    เครือจันต๊ะ
4/9  
8 52737
    นางสาวดลพร    อดดี
4/10  
9 53145
    นางสาววรกมล    นพพรประเสริฐ
4/10  
10 50105
    นายชยกร    สืบตระกูล
4/11  
11 50220
    นายปรเมทร์    มณีวรรณ์
4/11  
12 50339
    นายณัฐดนัย    ปิมปานะ
4/11  
13 53230
    นางสาวศุภัสรา    ปันโน
4/11  
14 50896
    นางสาวภูริชญา    สุทัศนรักษ์
4/9  
15 50897
    นางสาวพรรณวิลาส    โซวเจริญสุข
4/8  
16 50015
    นางสาวพรพัสวีย์    สายเดช
4/1  
17 50710
    นางสาวณัฐธีรกมล    บุญมี
4/1  
18 50732
    นางสาวทอฝัน    ชูวงษ์
4/1  
19 50740
    นางสาวปาณิสรา    ไชยวุฒิ
4/1  
20 50893
    นางสาวสุพิชฌาย์    จองคำ
4/1  
21 52520
    นางสาวจตุรพร    คำมะนาง
4/4  
22 53149
    นางสาวภัทรนันท์    ยะบุญ
4/4  
23 50906
    นายหิรัณย์    พิมพ์นาวี
4/6  
24 52536
    นางสาวณัฐธิชา    ปัญญาอุด
4/6  
25 50373
    นายบุญฤทธิ์    บุญมา
4/7  
26 50459
    นางสาวพิชญาภา    ศิริป้อม
4/7  
27 53127
    นายกุลธวัช    มโนสา
4/7  
28 53140
    นางสาวโยษิตา    วงค์สุวรรณ
4/7  
29 49540
    นางสาวรุจิรา    น่าชม
5/14  
30 49736
    นางสาวสุทธิภรณ์    หงษ์ทอง
5/14  
31 49846
    นางสาวชนกนันท์    เรือนก้อน
5/14  
32 49951
    นางสาวชุติมา    สิริกันยาธรรม
5/14  
33 51382
    นางสาวพรพิมล    ชุ่มอินทรจักร์
5/14  
34 51832
    นางสาวพลอยฟ้า    ยาบัว
5/14  
35 52438
    นางสาวกัญญพัชร    สุนทรามระ
5/14  
36 52403
    นางสาวจิตรลดา    วิริยะอุดมศิริ
5/13  
37 49518
    นางสาวพัชรดา    ฉัตรปการ
5/13  
38 52310
    เด็กหญิงปิยธิดา    ญาติฝูง
5/9  
39 49157
    นางสาวพิมพ์อร    บุญทอง
5/3  
40 49563
    นางสาวนันท์ลภัส    พิทยาโรจนกุล
5/3  
41 49901
    นางสาววรัทยา    มณีศรี
5/4  
42 51994
    นางสาวพริมสิริ    นินทจันทร์
5/4  
43 52252
    นางสาวจรรยาลักษณ์    ประจำชอบ
5/6  
44 52358
    นางสาวสิริกร    แสงคำ
5/6  
45 49849
    นางสาวณิชกานต์    สุวรรณกาศ
5/9  
46 51439
    นางสาวนภัสรพี    อินทรองพล
6/7  
47 48964
    นางสาวภัคจิรา    เบ้าแบบดี
6/13  
48 50388
    นางสาวจิรัชญา    ปัญญาคำ
6/13  
49 51463
    นางสาวกุลสินี    นันต๊ะวงค์
6/13  
50 51059
    นางสาวณัฐธิดา    สุวรรณยศ
6/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 50 คน