โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  crosswords ม.ต้น      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูชัญญะพิชญ์. ระดม,ครูเปี่ยมสุข. ชูตระกูล   
สถานที่เรียน :  On -site ห้อง 223 หรือ ห้อง Resource Center อาคารวิเชียร (อาคาร 2) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย    วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 06:45:13 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52976
    เด็กชายคชภูมิ    คำฮอม
1/3  
2 52614
    เด็กชายณัฎฐกนิษฐ์    สิทธิทองจันทร์
1/14  
3 53022
    เด็กชายพชราวุธ    เมืองมา
1/12  
4 52834
    เด็กหญิงณัฐนันท์    ทาอินต๊ะ
1/11  
5 52763
    เด็กหญิงอุ่นดามี    สุนันต๊ะ
1/11  
6 52692
    เด็กชายปกรณ์    กองอุบล
1/11  
7 52688
    เด็กชายเหมวิชญ์    ชัยวิรัตน์
1/11  
8 52685
    เด็กชายชนกันต์    มหาวงษ์
1/11  
9 52629
    เด็กชายปกป้อง    โยธินสิริวัฒนา
1/11  
10 51873
    เด็กชายธนกร    น้อยคำ
2/11  
11 51916
    เด็กชายกิตติภณ    บัวเรือง
2/11  
12 51934
    เด็กหญิงธัณวรัตน์    จำเริญวงศ์
2/11  
13 51952
    เด็กชายวรกันต์    ไชยอุปละ
2/11  
14 51959
    เด็กชายปภังกร    ปาละโมงค์
2/11  
15 51977
    เด็กชายพชรดนัย    ถาวราคม
2/11  
16 51984
    เด็กหญิงภัสนันท์    ย่างไพบูลย์
2/11  
17 52002
    เด็กหญิงเยาวภา    คีรีคามสุข
2/11  
18 52073
    เด็กชายจิณณ์    ชิมิซึ
2/11  
19 52130
    เด็กชายอจลวิชญ์    อุทัยศรี
2/11  
20 52149
    เด็กชายอานนท์    กว้างนอก
2/11  
21 51860
    เด็กชายสุธี    แลเฌอร์
2/11  
22 51836
    เด็กชายรัชชานนท์    สอประดิษฐ์
2/11  
23 51999
    เด็กชายชยานันต์    วัฒนาอุดมวงษ์
2/5  
24 52047
    เด็กชายคณิติน    จิกยอง
2/5  
25 52187
    เด็กชายพิชญ์    ทรัพย์มี
2/5  
26 52261
    เด็กชายทักษ์    พานเพชรสุขุม
2/5  
27 52294
    เด็กชายอคร    อนุตรานุสรณ์
2/5  
28 52418
    เด็กชายรัฐนันท์    อรุณวรพิทักษ์
2/5  
29 51950
    เด็กชายต่อตระกูล    คำภีระ
2/8  
30 51724
    เด็กชายพิทวัส    ปัญญาโสภา
2/11  
31 51767
    เด็กชายชยากร    เสวกพันธ์
2/11  
32 51805
    เด็กชายธนกฤต    ธนพลดำรงเดช
2/11  
33 51806
    เด็กชายเตชินท์    เสาร์ทอน
2/11  
34 50967
    เด็กหญิงณันทพร    มณีเลิศ
3/12  
35 51247
    เด็กชายวาเม    สิงหพันธุ์
3/12  
36 51265
    เด็กชายแทนตะวัน    ขอดคำ
3/12  
37 51316
    เด็กชายปัณวรรธน์    ปันปิน
3/12  
38 51321
    เด็กชายเสฏฐวุฒิ    ปานนาค
3/12  
39 51334
    เด็กชายศุภกร    โนผ่า
3/12  
40 51601
    เด็กชายนภสินธุ์    ปั้นกำไร
3/12  
41 50931
    เด็กชายณภัทร    ด้วงเขียว
3/12  
42 51506
    เด็กชายแก่นฝาง    แก้วสุพรรณ
3/11  
43 51600
    เด็กชายกันต์รพี    ยาท้วม
3/10  
44 51411
    เด็กชายกาลลิขิต    เภารัตน์
3/10  
45 51109
    เด็กชายปุณยวัจน์    ลี้สกุลรักษ์
3/10  
46 51058
    เด็กชายภูธิต    ไชยวงค์
3/10  
47 50927
    เด็กชายอินทนนท์    รักษ์ใหญ่วงค์
3/10  
48 51306
    เด็กชายจิรัฎฐ์    วงค์กาสิทธิ์
3/8  
49 50974
    เด็กชายมัชฌิมา    ขำเนตร
3/8  
50 52299
    เด็กชายพงษ์ชนก    บุญเป็ง
3/12  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 50 คน