โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  พสวท.สมทบ      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : ครูธีรุตม์ บุญมา, ครูอภิณห์พร มาตรมูล   
สถานที่เรียน :  ห้อง 1228   วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 13:58:41 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 47922
    นางสาวนภสร    กาญจนมุสิก
6/9  
2 48831
    นางสาวนภสร    จันทร์ตา
6/9  
3 48837
    นางสาวนภัสนันท์    ไชยอัมพรจิตร
6/9  
4 48891
    นางสาวโรจนรัตน์    วงศ์กระจ่าง
6/9  
5 48912
    นางสาวนัชชา    ชลประทิน
6/9  
6 48976
    นางสาวภัทรพร    เมืองธรรม
6/9  
7 48984
    นางสาวกัลยกร    เกษรทอง
6/9  
8 49016
    นางสาวอสมา    หลอดทอง
6/9  
9 49066
    นายอลงกรณ์    บุญบำรุงทรัพย์
6/9  
10 49096
    นางสาวชุติกาญจน์    ต่ำแก้ว
6/9  
11 49119
    นางสาวสุชานันท์    เวียงนนท์
6/9  
12 50707
    นายศิรวิชญ์    ทรายคำ
6/9  
13 51000
    นางสาวภัณฑิรา    แก้วกาบคำ
6/9  
14 51445
    นางสาวพัชรกมล    วงค์นันตา
6/9  
15 51454
    นายเสฏฐวุฒิ    กันธิมาพงค์
6/9  
16 51467
    นางสาวปาณิสรา    ชื่นจิตต์
6/9  
17 51476
    นางสาวธัญวรัตม์    ทิพย์เจิง
6/9  
18 48747
    นางสาวธันยชนก    ลายคำ
6/9  
19 48720
    นางสาวจุฑารัตน์    ปุริสุม
6/9  
20 48702
    นางสาวนันท์นภัส    กันทะลา
6/9  
21 48208
    นางสาวปวริฐ์ศา    เยี่ยมเมธากร
6/9  
22 48234
    นางสาวเขมิสรา    ปีเจริญ
6/9  
23 48262
    นายชิติสรรค์    แสนเกรียง
6/9  
24 48272
    นางสาวรุจีรา    แก้วบุญเรือง
6/9  
25 48288
    นางสาวขัติยาภรณ์    แก้ววรรณา
6/9  
26 48308
    นางสาวชลันภรณ์    ถากว้าง
6/9  
27 48319
    นางสาวจรรยพร    สุ่นทอง
6/9  
28 48332
    นางสาวณัฐฐาพร    เพชรล้ำ
6/9  
29 48335
    นางสาวจุฑาทิพ    พรมคำตัน
6/9  
30 48346
    นางสาวลฎาภา    เสมอชีพ
6/9  
31 48350
    นางสาวตัซนีม    ไช่
6/9  
32 48353
    นางสาววรัญญา    ไทยหิรัญยุค
6/9  
33 48463
    นายศิรวิทย์    สายเขียว
6/9  
34 48485
    นางสาวธัญชนก    สมหมาย
6/9  
35 48489
    นางสาวเจตนิพิฐ    โนชัย
6/9  
36 48491
    นางสาวณิชารีย์    พรมดำ
6/9  
37 51566
    นางสาวกัญญาณิษฐ์    ช่างทอง
6/9  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 37 คน