โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ธนาคารโรงเรียน ระดับชั้น ม.ปลาย      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูขวัญชนก นันตาวิวัฒน์ ,ครูสุรกานต์ ชุ่มวารี   
สถานที่เรียน :  ห้องธนาคารโรงเรียน   วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 22:46:01 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51743
    นายนวพล    สมเรือง
5/5  
2 49162
    นางสาวปราณปริยา    ก้อนจำปา
5/16  
3 48245
    นางสาวนิศารัตน์    วงศ์ใหญ่
6/6  
4 49123
    นางสาวภัทรานิษฐ์    ยิ่งพัฒนวิทย์
6/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 4 คน