โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  YC เพื่อนที่ปรึกษา      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูณิชานันท์ ณ ทุ่งฝาย, ครูภีมณัฏฐรฎาร์ อุชัยวงษ์   
สถานที่เรียน :  ห้องแนะแนว อาคาร 7   วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 04:53:47 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52654
    เด็กหญิงสุรางค์พิมล    ศรีดอนชัย
1/2  
2 52931
    เด็กหญิงกัญญานัฐ    เด่นรุ้ง
1/6  
3 52953
    เด็กหญิงนพวรรณ    ไชยวงษ์
1/6  
4 53076
    เด็กหญิงทัตชญา    สรรพบพิตร
1/6  
5 53206
    เด็กหญิงตรีทิพย์    เรือนดี
1/6  
6 53228
    เด็กหญิงณลานนา    สุตันตานนท์
1/6  
7 52765
    เด็กหญิงชมพูเนกข์    กิตติเจริญวิทย์
1/7  
8 52555
    เด็กหญิงนภัสสร    ชัยเขียว
1/11  
9 52850
    เด็กหญิงพิชญธิดา    พุ่มพวง
1/11  
10 52955
    เด็กหญิงยุพิน    สุมา
1/12  
11 52894
    เด็กหญิงกชวรรณ    ลุงช่วย
1/13  
12 52927
    เด็กหญิงชมพูนุช    สถาพรพันธ์
1/6  
13 53227
    เด็กหญิงศิรินาถ    ย้อยยด
1/4  
14 53207
    เด็กหญิงอันติกา    นิลพันธ์
1/4  
15 52880
    เด็กชายณัฐชานนท์    กูน๊ะ
1/3  
16 52890
    เด็กหญิงนับเงิน    อ่อนปรีดา
1/3  
17 52950
    เด็กหญิงมนัสนันท์    นันทนพินิจกุล
1/3  
18 52961
    เด็กหญิงอนรรฆณัฏฐา    มูลแก้ว
1/3  
19 52970
    เด็กหญิงภัทรวดี    อินพรม
1/3  
20 53085
    เด็กหญิงภิญญาพัชญ์    กันยานะ
1/3  
21 53217
    เด็กหญิงภทรมน    ท่างาม
1/3  
22 53312
    เด็กหญิงชญาดา    สกุลวัฒนะ
1/3  
23 53185
    เด็กหญิงขนิษฐา    ยิมิสุโท
1/4  
24 53195
    เด็กหญิงเบญญาภา    วรรธนะลือ
1/4  
25 52040
    เด็กหญิงมุกอัจจิมา    พละภิญโญ
2/8  
26 52230
    เด็กหญิงลลิตญา    หล้าปาวงศ์
2/8  
27 51766
    เด็กหญิงพรภารัก    หนันติ๊
2/11  
28 51768
    เด็กหญิงฐิติวรดา    ศรีสม
2/11  
29 51933
    เด็กหญิงธัญจิรา    วิยะ
2/11  
30 52093
    เด็กหญิงสุกฤตา    วงค์สวัสดิ์
2/12  
31 52146
    เด็กหญิงศิริกานดา    ศิริเสนาคำวงษ์
2/13  
32 52030
    เด็กหญิงประภัสสร    ริวัฒนา
2/8  
33 51968
    เด็กหญิงเพชรดา    หมวกสังข์
2/8  
34 52178
    เด็กหญิงปรัชญาภรณ์    เพ็ชรชัย
2/3  
35 52206
    เด็กหญิงณัฏฐธิดา    มหายศ
2/3  
36 52260
    เด็กหญิงปพิชญา    โปทาสาย
2/3  
37 51990
    เด็กชายภูรี    พรหมเสน
2/7  
38 52024
    เด็กชายจักริน    เกษเสนา
2/7  
39 52027
    เด็กชายอภิสิทธิ์    กิตติชัยยะ
2/7  
40 51865
    เด็กหญิงพิชชาภา    ก๋องแก้ว
2/8  
41 51339
    เด็กหญิงพรชนก    เชียงพรหม
3/10  
42 51111
    เด็กชายนนทวัฒน์    ไชยลาภ
3/10  
43 51029
    เด็กหญิงวชิรญาณ์    เจียมสงวนวงค์
3/10  
44 51611
    เด็กหญิงอโรชา    อุ่นแก้ว
3/9  
45 51589
    เด็กหญิงกฤตยา    อุประวรรณา
3/9  
46 51214
    เด็กชายรัชธนนท์    มะโนธรรม
3/9  
47 51096
    เด็กหญิงจันทกานต์    คุณคง
3/9  
48 51061
    เด็กหญิงณัฏฐณิชา    ตาน้อย
3/9  
49 51512
    เด็กหญิงจรินทร    แท่นมณี
3/6  
50 51645
    เด็กหญิงณัฐนันท์    กฤตธนานันท์
3/10  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 50 คน