โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :   Fine Friday      ระดับชั้น  : ม. 4
ครูที่ปรึกษา : ครูวิลาวัลย์ เทพจักร    
สถานที่เรียน :  ตึกยุพราชและอาคาร 10 ห้อง 1032    วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 13:23:50 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50529
    นางสาวจุฬาลักษณ์    สังขวลี
4/1  
2 52634
    นางสาวพิมพ์ชนก    เพ็ชรมณี
4/7  
3 52700
    นายจิรเมธ    จายเรือน
4/7  
4 53147
    นางสาวฐิติรัตน์    เหนือสุวรรณ์
4/7  
5 50201
    นางสาวชัญญานุช    บุตรต๋า
4/9  
6 53128
    นายธานัท    ทองละมัย
4/10  
7 50335
    นางสาวภัทรวดี    แสงคง
4/14  
8 50612
    นางสาวพิมธาดา    วงเวียน
4/14  
9 50613
    นางสาวธัญพิชชา    แสนดี
4/14  
10 52541
    นางสาวธิติธิดา    สิทธิกูลนะ
4/14  
11 52809
    นางสาวณัฏฐิกา    โนจา
4/14  
12 52545
    นางสาวกุลิสรา    ตุ่นคำ
4/7  
13 50036
    นางสาวมานิตา    เฟื่องเพียร
4/7  
14 53139
    นางสาวณัฐณิชา    พิทักษ์สันติ
4/6  
15 50633
    นายรัชธรฐ์    ศรีทอง
4/1  
16 50866
    นายธนกฤต    สิงฆราช
4/1  
17 52558
    นางสาวกิตติมา    สลีอ่อน
4/1  
18 52745
    นายจิรภัทร    ฐิติพรรณกุล
4/1  
19 50239
    นางสาววรัชยา    ศิวาโมกข์
4/3  
20 52747
    นางสาววนิดา    ติต๊ะ
4/3  
21 53142
    นางสาวปฏิญญาภรณ์    เงินมา
4/3  
22 53137
    นางสาวคำหล้า    ลุงหมั้น
4/4  
23 53172
    นางสาวณชญดา    เสนากิตต์
4/4  
24 50412
    นางสาวพลอยชมพู    ธรรมสอน
4/6  
25 52814
    นางสาวศรันย์พร    ธรรมใจ
4/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน