โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Spotify      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูจริณญา นามวงค์   
สถานที่เรียน :  ห้องศูนย์ภาษาต่างประเทศ ข   วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 22:20:13 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52772
    เด็กหญิงชนัญชิดา    เจนธนานันท์
1/7  
2 53254
    เด็กหญิงฐิตารีย์    สุนทรศิลป์
1/10  
3 52756
    เด็กหญิงนฤภร    ชมภูทอง
1/10  
4 52728
    เด็กหญิงศตพร    สมหวาน
1/10  
5 52593
    เด็กหญิงภัทราพร    ธิโนชัย
1/10  
6 53029
    เด็กหญิงนวนันท์    กฤตธนานันท์
1/9  
7 52579
    เด็กหญิงฐิติวรดา    ตานะ
1/9  
8 52576
    เด็กหญิงภูษณิศา    นิ่มเจริญดี
1/9  
9 52990
    เด็กหญิงพิชญ์นาฎ    ไชยเทพ
1/7  
10 52881
    เด็กหญิงสุพิชญา    สุวรรณ
1/7  
11 50965
    นางสาวประภาสิริ    บุญประดิษฐ์
3/10  
12 51094
    เด็กหญิงณัฐธิชา    เสารี
3/10  
13 51128
    เด็กหญิงฌาลิตา    เที่ยงแท้
3/10  
14 51137
    เด็กหญิงภัททิยา    อธิวาส
3/11  
15 51147
    เด็กหญิงชารินีย์    จันทรยุทธ
3/11  
16 51269
    เด็กหญิงภัควลัญชณ์    กองดวง
3/11  
17 50964
    เด็กหญิงอุสิชา    พิพัฒน์เจริญวงศ์
3/10  
18 51295
    เด็กหญิงณัฐณิชา    คำหอม
3/8  
19 51190
    เด็กหญิงณฐพร    วรรณสวน
3/8  
20 51437
    เด็กหญิงริรดา    มงคลสุขสกุล
3/5  
21 51289
    เด็กหญิงศตพร    จริงไธสง
3/5  
22 51226
    เด็กชายนาธาน    แวอุมาร์
3/5  
23 51183
    เด็กหญิงพัชรียา    ศรีคำแปง
3/5  
24 51071
    เด็กหญิงชนกานต์    เหลืองหิรัญ
3/5  
25 51549
    เด็กหญิงจิรัชญา    ทองแก้ว
3/11  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน