โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  คณิตศิป์เส้นด้าย      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูขนิษฐา คมขำ   
สถานที่เรียน :  อาคาร 12   วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 06:52:58 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53021
    เด็กหญิงพิมดาว    อินต๊ะ
1/3  
2 53213
    เด็กหญิงณิชากร    ทิตย์สุรินทร์
1/4  
3 52729
    เด็กหญิงวรนัน    เผ่าศรีศรจิตต์
1/7  
4 52726
    เด็กชายธีรพงษ์    เที่ยงใจ
1/14  
5 52196
    เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ปันทสกุลชัย
2/3  
6 52077
    เด็กหญิงธนัชพร    อมาตยกุล
2/11  
7 52117
    เด็กหญิงพิมุข    พรมเสน
2/11  
8 52145
    เด็กหญิงวรวลัญช์    เลิศตระการดี
2/11  
9 52219
    เด็กหญิงจิรันธนินท์    ศิริวิสัย
2/11  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 9 คน