โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ไฟฟ้าน่ารู้      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูวราภรณ์. เป้ามณี   
สถานที่เรียน :  อาคาร3 ห้อง 322   วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 14:08:26 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53074
    เด็กชายปรัชญา    จันทร์ฝน
1/4  
2 53245
    เด็กหญิงจารุวรรณ    ทองปลายแก้ว
1/4  
3 53272
    เด็กหญิงกัญญาวีร์    ใจวิถี
1/4  
4 53044
    เด็กชายเมธัส    แม่ปุน
1/5  
5 52662
    เด็กหญิงกชสรณ์    ชมสุนทร
1/8  
6 52770
    เด็กชายเอกภวิษย์    สันบุญเป็ง
1/9  
7 52803
    เด็กชายจิรวศิน    พรหมมินทร์
1/9  
8 52638
    เด็กชายกิตติทัศน์    วชิรธนากร
1/11  
9 52487
    เด็กชายกิตติชัย    ชัยมงคล
2/8  
10 51978
    เด็กชายนพคุณ    พรมจันทร์
2/8  
11 50924
    เด็กชายกตัญญู    บุญชุ่มใจ
3/10  
12 51612
    เด็กหญิงอนุรดี    แสงตัน
3/8  
13 51535
    เด็กหญิงปริยากร    จำปา
3/8  
14 51346
    เด็กหญิงธนพร    ทาระแก้ว
3/8  
15 51577
    เด็กหญิงกันตา    ขันธะชมภู
3/7  
16 51394
    เด็กชายชัชพิสิฐ    คำสิงห์
3/7  
17 51354
    เด็กหญิงพัฒน์นรี    ใจแข็ง
3/7  
18 51319
    เด็กชายรัชพล    เถาสุวรรณ์
3/7  
19 51296
    เด็กชายจักรพันธ์    ทองเกตุ
3/7  
20 51068
    เด็กชายวงศ์วรรธน์    พงค์จินะ
3/7  
21 51603
    เด็กชายพีรวัศ    คุณประทุม
3/4  
22 51347
    เด็กหญิงรัฐริกา    พงษ์คำมูล
3/4  
23 51331
    เด็กชายสันติภาพ    ทองประดับ
3/4  
24 51258
    เด็กหญิงทิพยนารี    ภูเขา
3/4  
25 51610
    เด็กชายธนัท    จักรฤทธิพงศ์
3/10  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน