โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์      ระดับชั้น  : ม. 1
ครูที่ปรึกษา : ครูนิตยา ศรีสุวรรณ์, ครูเวทพิสิฐ วิสิทธิ์พจมาลย์   
สถานที่เรียน :  ห้อง323   วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 13:01:54 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53070
    เด็กหญิงเบ็ญจลักษณ์    ใจตา
1/3  
2 52920
    เด็กชายสิรวิชญ์    ชินกาญจนโรจน์
1/7  
3 53024
    เด็กชายธนัญกรณ์    มงคลโสภณเจริญ
1/8  
4 52580
    เด็กหญิงสุวิชาดา    จันทร์เป็ง
1/9  
5 52681
    เด็กหญิงนภัชพร    บัวลอย
1/9  
6 52715
    เด็กหญิงนภษภร    ศักดิ์ทอง
1/9  
7 52724
    เด็กชายณัฐวุฒิ    ขาวคม
1/9  
8 52757
    เด็กชายกานต์    ดำมี
1/9  
9 53040
    เด็กหญิงสมิตานันท์    แก้วมา
1/9  
10 52602
    เด็กหญิงวลัยพรรณ    จันทรานาค
1/10  
11 52643
    เด็กชายพงศ์ธร    วิพุธพงษ์
1/10  
12 52651
    เด็กชายนราวิชญ์    วังสาร
1/10  
13 52713
    เด็กหญิงธีราภา    ศรีอินทร์
1/10  
14 52892
    เด็กชายธนกฤต    วงษ์กาญจนกุล
1/13  
15 52918
    เด็กหญิงพิชามญชุ์    ปัญทะโชติ
1/7  
16 52901
    เด็กหญิงกมลนัทธ์    มูลหล้า
1/7  
17 53072
    เด็กหญิงภัทราพร    คำเดช
1/3  
18 52944
    เด็กชายภูวดล    กาวิปลูก
1/4  
19 53075
    เด็กชายจิรเวช    ดันทะมิตร
1/4  
20 53083
    เด็กหญิงพิศตะวัน    วิริยางกูร
1/5  
21 52992
    เด็กชายเตชินท์    ลุงหล้า
1/6  
22 52534
    เด็กหญิงชญานุช    มิตรช่วยรอด
1/7  
23 52535
    เด็กชายนภดล    วิญญานะ
1/7  
24 52552
    เด็กหญิงเพียงออ    เรืองจำเนียร
1/7  
25 52865
    เด็กหญิงกชกร    พระคงสินธุ์
1/7  
26 52877
    เด็กชายภูผา    เวชกามา
1/7  
27 52878
    เด็กหญิงจิดาภา    ศิริคำน้อย
1/7  
28 52886
    เด็กชายณัฏฐชนน    สุดหอม
1/7  
29 52887
    เด็กหญิงเอกปุณณภา    ราชเหนือ
1/7  
30 53003
    เด็กชายเกริกเกียรติ    บัวขาว
1/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 30 คน