โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  วิทยาศาตร์      ระดับชั้น  : ม. 1
ครูที่ปรึกษา : ครูศรีพรรณ นาพรม   
สถานที่เรียน :  324   วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 14:28:55 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53092
    เด็กชายเจษฎากร    แซ่ลี้
1/4  
2 52940
    เด็กชายนภัสดล    บัวโอภาส
1/6  
3 52857
    เด็กชายวรภพ    กี้ใจ
1/12  
4 52985
    เด็กชายกฤศณัฏฐ์    สาระคำ
1/12  
5 52986
    เด็กชายภัคภณ    สังเพ็ชร
1/12  
6 53011
    เด็กชายสิริวุฒิ    แดงอุดม
1/12  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 6 คน