โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 กลุ่มที่ 2      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ว่าที่ร้อยตรีบุญนเรศ อ่อนหวาน   
สถานที่เรียน :  สนามฟุตบอล, ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร   วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 13:30:18 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 49526
    นายภาณุภพ    ดุมกลาง
5/16  
2 49966
    นายภฆัมพร    พึ่งหล้า
5/11  
3 49906
    นายบุญญาณัฐ    บุญรสศักดิ์
5/11  
4 49781
    นายภูดิศ    พันตา
5/11  
5 49691
    นายพงษ์สถิตย์    บรรลือ
5/11  
6 49332
    นายภูเบศ    ศรีฟูขาว
5/11  
7 49219
    นายธีรดนย์    วสุนธราวงศ์
5/11  
8 49761
    นายพีรณัฐ    โลหิตโยธิน
5/10  
9 49709
    นายพศิน    ฟองแก้ว
5/10  
10 49303
    นายมินฮาร์ท    ปาณะลักษณ์
5/10  
11 49236
    นายพหุพล    ขาวสวย
5/10  
12 49151
    นายพชร    ว่องไว
5/10  
13 52388
    นายนนทพรรษ    วงษ์กัณหา
5/9  
14 52465
    นายบริชญ์    ศิริวุฒิ
5/11  
15 49232
    นายพยุงศักดิ์    พยุงกรพินธุ์
5/12  
16 49500
    นายธีรภัทร    ไชยยะ
5/16  
17 49180
    นายภูผา    ไชยมาตร์
5/16  
18 49300
    นายธัญพิสิษฐ์    ธรรมสอน
5/15  
19 49997
    นายนวพงษ์    วรนุช
5/14  
20 49654
    นายนพณัฐ    อินตาพรหม
5/14  
21 49594
    นายนักบิน    นาคสุขศรี
5/14  
22 51843
    นายนที    เวสสะสม
5/13  
23 49969
    นายภูวดล    บุญสูง
5/13  
24 52389
    นายพีรวิชญ์    พงศ์พรเชษฐา
5/12  
25 49875
    นายภูริภัทร    จันทร์หอม
5/12  
26 49715
    นายธีร์ธวัช    เขียวนิล
5/12  
27 49326
    นายธัญญวัฒน์    อินต๊ะยศ
5/12  
28 49293
    นายวัชรชัย    เลิศสุริยกาญจน์
5/9  
29 49170
    นายเมฆินทร์    อัครเทวาทินทร์
5/9  
30 49607
    นายมนพัทธ์    แก้วลาย
5/8  
31 49484
    นายปรวิทย์    พันธุ์สินปทีป
5/4  
32 49228
    นายธรรมปพณ    ปั้นทิม
5/4  
33 52498
    นายพงษ์พิพัฒน์    กาละสุข
5/3  
34 49748
    นายพลณภัคร    จันทา
5/3  
35 49694
    นายปณต    ถานะตาล
5/3  
36 49276
    นายปภพ    ปันมงคล
5/3  
37 49224
    นายพลอธิป    อินต๊ะขัติ
5/3  
38 51746
    นายภีระพัฒน์    บุญนัด
5/2  
39 49762
    นายนภสินธุ์    จำปา
5/2  
40 49613
    นายพิชชภัทร    ชื่นศิริกุลชัย
5/2  
41 51781
    นายพงศพัฒน์    สังข์ทอง
5/1  
42 49315
    นายธนวัฒน์    ใจยง
5/1  
43 49221
    นายนัทธวัฒน์    แซ่โง้ว
5/5  
44 49502
    นายรชต    กองจันทร์
5/5  
45 49527
    นายพิตรพิบูล    ขจรวิทย์
5/5  
46 49545
    นายพัชรพล    แสงหิรัญ
5/8  
47 49529
    นายธีร์    ทองนพรัตน์
5/8  
48 49210
    นายนพคุณ    ปานเพ็ชร์
5/8  
49 49150
    นายพศิน    พันธุ์สินปทีป
5/8  
50 52365
    นายพีรวิชญ์    สินธุประเสริฐ
5/7  
51 52356
    นายภาณุพงศ์    วังแง่
5/7  
52 49551
    นายภูมิภัทร    บุตรชัย
5/7  
53 49536
    นายพุทธิพงศ์    ชวลิต
5/5  
54 49624
    นายรชต    กายชาติ
5/5  
55 49929
    นายนิพิฐพนธ์    ธาตุอินทร์จันทร์
5/5  
56 49187
    นายภูวดล    ขำดี
5/7  
57 49229
    นายพีรพัฒน์    สระวาสรี
5/7  
58 48528
    นายภูริพล    ศรีกา
6/1  
59 48907
    นายภูดินันท์    สิงห์โสภณ
6/3  
60 48731
    นายพีรณัฐ    จันโม
6/9  
61 48490
    นายปุญญพัฒน์    จารุวรรณ
6/11  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 61 คน