โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 กลุ่มที่ 4      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : ครูอัญภัทร บุตรพรหม   
สถานที่เรียน :  สนามฟุตบอล, ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร   วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 12:42:24 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 48953
    นายอนณ    หิรัญวัฒน์
6/16  
2 48465
    นางสาวพิมพ์ลักษณ์    สิทธิเดช
6/12  
3 51518
    นายมั่นคง    แสนนิล
6/11  
4 48740
    นายศุภัช    เสมอเชื้อ
6/11  
5 48441
    นายสุภชัย    อุดคำ
6/11  
6 48430
    นายสุรสีห์    อินเป็ง
6/11  
7 48311
    นางสาวชณัญชิดา    อัครสุริยพันธุ์
6/11  
8 48265
    นายอริยะภพ    มุนิกานนท์
6/11  
9 51607
    นายศุภณัฐ    แสนพุฒิ
6/10  
10 48852
    นางสาวชัชนันท์ญา    ไชยอินทร์
6/12  
11 51448
    นายศุภโชค    ไชยวงค์
6/12  
12 48822
    นายเอื้ออังกูร    ปทุมณีย์
6/16  
13 48787
    นายเอื้ออังกูร    ทองงาม
6/16  
14 49025
    นายอภิวิชญ์    ทุมา
6/15  
15 48307
    นายศุภสัณฑ์    วงศ์วณิชธนาธร
6/15  
16 48244
    นายสรวิศ    เตชะลือ
6/15  
17 51654
    นายศุภวิทย์    มาลาจำปี
6/14  
18 48239
    นางสาวบัวชมพู    ลาภพิสูตร
6/14  
19 51659
    นายสิรภพ    ผูกจีน
6/13  
20 51159
    นายสมิทธิ์    แสงปัญญา
6/10  
21 48915
    นางสาวกานต์ติมา    คริกเคา
6/10  
22 51638
    นายสกฤษฏ์    ขุนแหลม
6/8  
23 48385
    นายศุภวิชญ์    วิภูสุวรรณ์
6/5  
24 51483
    นางสาวจีราวรรณ    ปัญญาทอง
6/4  
25 51459
    นายศุภกฤต    ก๋องคำ
6/3  
26 48282
    นายสุรวิชญ์    จินใจ
6/3  
27 48735
    นายศุภฤกษ์    คำรังษี
6/2  
28 48812
    นายเอกวิทย์    เต็มกันทา
6/1  
29 48801
    นายสิทธิชัย    ณ ลำพูน
6/1  
30 48772
    นายสุรัชต์ชเบช    ทะลอมคำ
6/1  
31 48867
    นายอนพัทย์    กันทะมัง
6/5  
32 49093
    นายสุนันทชาติ    กองมณี
6/5  
33 51620
    นายอนพัช    อุทธิยา
6/8  
34 50917
    นายรชต    ประทีป ณ ถลาง
6/8  
35 50915
    นางสาวทรงพร    สงค์ประเสริฐ
6/8  
36 50913
    นางสาวพิมพ์ชนก    ภู่ทอง
6/8  
37 50911
    นายสิปปภาส    ปิติวรรณ
6/8  
38 48500
    นายฮาตีม    มีชัย
6/7  
39 48470
    นายสิรวิชญ์    เปรมจิตต์
6/6  
40 48373
    นายศุภวิชญ์    โรจนัสถ์สกุล
6/6  
41 48445
    นายสาริน    เขียวสา
6/1  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 41 คน