โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Word Search      ระดับชั้น  : ม. 1
ครูที่ปรึกษา : ครูน้ำฝน โทปุญญานนท์, นางสุรีย์ รัตนธรรม   
สถานที่เรียน :  โดม อาคาร2   วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 04:39:52 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52733
    เด็กชายคณพศ    อัครสุริยพันธุ์
1/1  
2 52800
    เด็กชายปุณมนัส    คำแสน
1/8  
3 52891
    เด็กชายณัฐพัชร์    อนันต๊ะ
1/8  
4 52973
    เด็กหญิงรมย์อัปสร    พูนสวัสดิ์มงคล
1/8  
5 53285
    เด็กชายจิรทีปต์    เตปา
1/8  
6 52610
    เด็กชายชัยวัฒน์    ฝั้นอ้าย
1/9  
7 52655
    เด็กชายหริศ    ศรีคาน
1/10  
8 52626
    เด็กชายกัญจน์อมร    ศิลปเสริฐ
1/11  
9 52915
    เด็กชายธนดล    กาละนัง
1/11  
10 52971
    เด็กหญิงฐิตาภรณ์    ทิศลา
1/12  
11 53036
    เด็กหญิงกนกพิชญ์    อินทจักร์
1/12  
12 52595
    เด็กชายกิตตินันท์    ปัญญาแก้ว
1/8  
13 52533
    เด็กชายมนฐิติ    รัตนสมาหาร
1/8  
14 52882
    เด็กหญิงกมลลักษณ์    จันทร์ตา
1/7  
15 52639
    เด็กชายศุภวิชญ์    โอโกชิ
1/2  
16 52679
    เด็กชายรัฐศาสตร์    อิ่นคำ
1/2  
17 52793
    เด็กหญิงปรียาดา    อิ่นแก้ว
1/2  
18 52842
    เด็กหญิงกรวรรณ    มานะทัศน์
1/2  
19 53030
    เด็กชายพุฒิชัย    พฤกษาอารักษ์
1/3  
20 53102
    เด็กชายธีราวัชร์    รุ่งโรจน์ธนเดช
1/4  
21 53221
    เด็กชายณัฐวัชร    ศรีทองดี
1/5  
22 53009
    เด็กชายแทนคุณ    สุขา
1/6  
23 53032
    เด็กชายพุฒิพงค์    พฤกษาอารักษ์
1/6  
24 53046
    เด็กชายธนากร    สังข์คง
1/6  
25 52578
    เด็กหญิงพัทธ์ธีรา    พงษ์ไพบูลย์
1/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน