โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านภาพยนต์(Head Heart)       ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูภานุพันธุ์ ขันธะ   
สถานที่เรียน :  อาคาร7 ห้อง 721 หรือ 723   วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 05:51:10 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53297
    เด็กชายชวภณ    อุดมศรี
1/6  
2 52844
    เด็กหญิงฐิติรัตน์    พรมจันทร์
1/8  
3 52188
    เด็กหญิงภัทรฤทัย    ติ๊บใจ
2/12  
4 52183
    เด็กหญิงปราณณิชา    โสกันเกตุ
2/12  
5 51907
    เด็กชายธีรภัทร    วงค์ใหม่
2/9  
6 51749
    เด็กหญิงชลลดา    สวัสดี
2/8  
7 51866
    เด็กชายณัฐพัฒน    อุนามูล
2/7  
8 51864
    เด็กชายณัฐอินทนนท์    คงแก้ว
2/7  
9 52488
    เด็กหญิงณัฐพัชร์    ยิ้มสมบูรณ์
2/6  
10 52170
    เด็กหญิงทรรศิกา    ไชยคำ
2/6  
11 52475
    เด็กชายรัชชานนท์    ลุงต๊ะ
2/4  
12 51030
    เด็กหญิงโสภิตนภา    นาราศรี
3/10  
13 51017
    เด็กชายไอศูรย์    ศักดิสกุลพงษ์
3/10  
14 51646
    เด็กหญิงณัฐนันท์    ศรีวิชัย
3/3  
15 51489
    เด็กหญิงทิพยาภรณ์    คำลาพิช
3/3  
16 51434
    เด็กหญิงราชพฤกษ์    สนใจ
3/3  
17 51365
    นางสาวเพชรทวี    จอมแสง
3/3  
18 51283
    เด็กหญิงเกณิกา    ไชยรัมย์
3/3  
19 51230
    เด็กหญิงสริตา    วงค์สุวรรณ์
3/3  
20 51067
    เด็กชายภัทรกร    หน่อน้อย
3/10  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 20 คน