โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  พิชิตโจทย์คณิต      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูเกศแก้ว ชื่นใจ   
สถานที่เรียน :   รหัสห้องเรียน uw4grih     วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 13:38:06 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52528
    นายพิชาภพ    ชัยยศเส้า
4/6  
2 53135
    นายวรชน    ลึแฮ
4/7  
3 52448
    นายกนกพิชญ์    ถาอ้าย
5/9  
4 48249
    นางสาวปาลิตา    บุญศิริ
6/3  
5 48277
    นางสาวแพรวา    ไชยฉกรรณ์
6/3  
6 48469
    นางสาวชญาน์นันท์    เครือทนุ
6/3  
7 48784
    นางสาวพรชนก    พรโสภิณ
6/3  
8 51084
    นางสาวพิมพ์ลภัส    ศรีธิวัฒน์
6/3  
9 51104
    นางสาวธิดารัตน์    สมพมิตร
6/3  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 9 คน