โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  กอล์ฟ ม.ปลาย      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูทศพล สุภาหาญ   
สถานที่เรียน :  สนามกีฬาหน้าตึกยุพราช   วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 13:07:08 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50417
    นายจิรศักดิ์    บุญสม
4/1  
2 50646
    นายพศวัตติ์    จำปาทอง
4/15  
3 50479
    นายชิษณุพงษ์    ลากะสงค์
4/14  
4 50258
    นายอินทนินท์    รุจิระชัยมงคล
4/10  
5 50763
    นายธาดา    ตาวงค์
4/9  
6 50259
    นายณัฐชนน    คิดหงัน
4/9  
7 52624
    นายธนากร    ชื่นกันยารัตน์
4/7  
8 51629
    นายทิษฎิ    มานะจิตต์
4/5  
9 50827
    นายปุญญพัฒน์    แสงประสิทธิ์
4/5  
10 50071
    นายฑีฆวัฒน์    สายกับ
4/5  
11 50060
    นายธนันชัย    จินาอิ
4/5  
12 52393
    นางสาวธีริศรา    คิดรอบ
5/10  
13 52427
    นางสาวสุดฟ้า    บุญตวย
5/10  
14 52433
    นางสาวอรวี    ยะปาละ
5/10  
15 49904
    นางสาวนทีทิพย์    ยศสุพรหม
5/14  
16 52342
    นางสาวธวัลรัตน์    เกื้อคีรี
5/10  
17 52466
    นายจักรกฤษ    ตาน้อย
5/4  
18 52441
    นายธนัทชภูมิ    ป๊อกแก้ว
5/4  
19 52253
    นางสาวใหม่    รวงทอง
5/4  
20 52245
    นายณภัทร    อารี
5/4  
21 49712
    นายอธิชนม์    ลิ้มเสรี
5/4  
22 52509
    นายธนวัฒน์    พัตรากุล
5/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 22 คน