โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ถ่ายภาพจาก Smart phone       ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : นางสาวสุภาสินี เสวันตุ่น   
สถานที่เรียน :  1236   วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 14:18:38 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51664
    นายวณัทชา    แก้ววงวาน
6/1  
2 51452
    นางสาวพลอยไพลิน    หมื่นไชยศรี
6/13  
3 51456
    นางสาวภารดี    กาญจนบัญญัติ
6/13  
4 51468
    นางสาวศุทธิสรา    ยะอนันต์
6/13  
5 51675
    นางสาวจิดาภา    เฉลิมวันชัย
6/13  
6 48415
    นางสาวปวันรัตน์    สุทธเนตร
6/14  
7 48468
    นางสาวญาษิดา    จันสีมุ่ย
6/14  
8 48765
    นางสาวอริสรา    บุญมาเรือน
6/14  
9 50962
    นางสาววีรินทร์    ยาอินตา
6/14  
10 51625
    นางสาวสุวพิชญ์    จองเซ
6/14  
11 51669
    นางสาวธันยพร    พลนาค
6/14  
12 48400
    นางสาววัชรวรรณ    ยมเกิด
6/13  
13 49079
    นางสาวไรวินท์    อิสระกำธร
6/11  
14 48514
    นางสาวอัจฉรา    ไพโรจน์
6/11  
15 48360
    นางสาวธนพร    แซ่ชื้อ
6/3  
16 51105
    นางสาวณัฐริญา    จิตมโนวรรณ
6/3  
17 48416
    นางสาวชลธิชา    ยากรณ์
6/6  
18 48364
    นายชยากร    ไวปัญญา
6/7  
19 48394
    นางสาวกชพร    แก้วจินดา
6/7  
20 48473
    นายพีรพงศ์    โชติภมรวิจิตร
6/7  
21 50970
    นางสาวกฤติยา    รัศมีเศรษฐี
6/7  
22 51025
    นางสาวขวัญชนก    พานิชอัตรา
6/7  
23 48295
    นางสาวนันท์นภัส    อภัยศรี
6/11  
24 48310
    นางสาวเนตรนภา    สรีระศรีฤทธิ์
6/11  
25 48324
    นางสาวจินดามณี    รัตนรักษ์
6/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน