โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :   DIY Biology ม.ปลาย      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : นายมงคล ปัญญารัตน์   
สถานที่เรียน :  อาคาร 4 ห้อง 433 และ classroom ออนไลน์รหัส 4vhqvzn   วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 06:33:47 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50675
    นางสาวฐิตาภรณ์    บุตรศรี
4/1  
2 52835
    นายรัฐวัฒน์    ภิญโญขวัญ
4/16  
3 50554
    นายวรธน    วรรธนะวาสิน
4/16  
4 50652
    นายอัศวิน    ชีวะพันธ์สมพงษ์
4/7  
5 50244
    นางสาววรินทร    สมณะช้างเผือก
4/5  
6 52560
    นางสาวญาณวดี    ศรีสล้าง
4/1  
7 50750
    นางสาวธนมน    เล็กศรี
4/1  
8 52348
    นางสาวจิรัชญา    กันยา
5/6  
9 52367
    นางสาวจิราภา    ตุละเสน
5/6  
10 52442
    นางสาวจีรวรรณ    กัณธวงค์
5/6  
11 48312
    นายแทนกานต์    คลังมาเจริญ
6/6  
12 49135
    นายศตายุ    ไพรจรุงสิทธิ์
6/6  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 12 คน