โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นาฏศิลป์ม.ต้น      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูปิยวรรณ บุญธิมา ,ครูธันย์ชนก จิวเดช   
สถานที่เรียน :  อาคาร 7 ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ (714)   วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 06:29:26 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52997
    เด็กหญิงชิดชญา    ชัยหล้า
1/3  
2 53038
    เด็กหญิงจารวี    กองวรรณ์
1/4  
3 52942
    เด็กหญิงญาธิดา    ไชยมณี
1/5  
4 52984
    เด็กหญิงกัญจน์ชญาน์    ดาวแสง
1/6  
5 52925
    เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์    รัตนปรานต์
1/8  
6 53196
    เด็กหญิงกัญจิรัฏฐ์    จันทร์หอม
1/8  
7 52096
    เด็กหญิงพีรดา    บุญยิ่ง
2/13  
8 52499
    เด็กหญิงธีรภรณ์    พรมมา
2/5  
9 52476
    เด็กหญิงณัฐฐิญา    สมควร
2/5  
10 52290
    เด็กหญิงสุภจรรยา    ชนะเดช
2/4  
11 52239
    เด็กหญิงณัฏฐณิชา    กรรณิกา
2/4  
12 52200
    เด็กหญิงเปี่ยมรัก    คีรีไกวัล
2/4  
13 52076
    เด็กหญิงรัตนกาญจน์    จันทร์สิทธิชัย
2/3  
14 51350
    เด็กหญิงพิชญาภา    ศรีใจ
3/8  
15 51559
    เด็กหญิงพิชชนันต์    อันติมานนท์
3/6  
16 50945
    เด็กหญิงสุวรรณา    จำปามณี
3/5  
17 51341
    เด็กหญิงอริสา    สุริยะ
3/4  
18 51310
    เด็กหญิงสโรชา    ปินตา
3/4  
19 51343
    เด็กหญิงณัฐพร    ชัยพฤกษ์
3/3  
20 51362
    เด็กหญิงนันท์นภัส    ลุงทุน
3/12  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 20 คน