โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  English Drama and Skit      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูพรทิพย์ ณ เชียงใหม่,ครูธนิษกาญจน์ กันทะวงศ์   
สถานที่เรียน :  อาคาร 2 ชั้น 3   วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 13:14:39 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50073
    นายชวนากร    ตะยะพงค์
4/10  
2 52452
    นางสาวนริศรา    ปัญญา
5/9  
3 49194
    นางสาวณัฏฐ์ธิดา    โชติอินทร์หอม
5/12  
4 49312
    นายสุวิจักขณ์    วิชยไพบุลย์
5/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 4 คน