โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ดูหนังวิทยาศาสตร์      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : เจษฎา เจริญชัยชนะ   
สถานที่เรียน :  441   วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 14:13:12 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53241
    เด็กหญิงปาลิตา    จิตรหัสต์ชัย
1/3  
2 53104
    เด็กหญิงกรณิศ    ปาเป็ง
1/13  
3 53034
    เด็กชายกันตวัฒน์    งามช่วง
1/13  
4 52964
    เด็กชายธีรพงษ์    วงค์สิงห์คำ
1/13  
5 52946
    เด็กหญิงณัฐวศา    งามสมมนต์
1/13  
6 52864
    เด็กหญิงสุขฤทัย    พรนิมิตสกุล
1/13  
7 53290
    เด็กหญิงวีรดา    อัศวบุญนำ
1/12  
8 52674
    เด็กชายพลภัทร    อินทรัตน์
1/11  
9 52963
    เด็กชายกวินส์    เพลัย
1/5  
10 53098
    เด็กหญิงอิศรัญญา    จิตรสกุล
1/6  
11 52556
    เด็กหญิงปวิชญาดา    ปิงใจ
1/7  
12 52575
    เด็กหญิงสุทิศา    เกื้อคีรี
1/7  
13 52873
    เด็กหญิงนันท์นภัส    มีมิตรภาพ
1/8  
14 52182
    เด็กหญิงพิมพ์ชนก    จันกระสาย
2/13  
15 52037
    เด็กหญิงธนัชพร    ทิพย์ประยูร
2/7  
16 52034
    เด็กหญิงวรินทร์ทิรา    กันธิยะ
2/7  
17 52025
    เด็กหญิงปริยากร    ป๊อกแก้ว
2/7  
18 52017
    เด็กหญิงวารินทิพย์    บุญมี
2/7  
19 52007
    เด็กหญิงธีราภรณ์    ขันพา
2/7  
20 52005
    เด็กหญิงณิชาภัทร    ปันธิยะ
2/7  
21 51966
    เด็กหญิงญาณิศา    คำลือ
2/7  
22 51897
    เด็กหญิงนันท์นภัส    อุปนันท์
2/7  
23 52098
    เด็กหญิงปารณีย์    ป๊อกแก้ว
2/6  
24 51309
    เด็กชายภูดิศกุล    ประเสริฐพงค์
3/5  
25 51335
    เด็กชายคู่บุญ    จันทร์เลิศ
3/5  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน