โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ครอบครัวเดียวกัน      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : นายสราญ คำอ้าย   
สถานที่เรียน :  โดม 2   วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 06:06:34 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 48078
    นางสาวบุษกร    ลิขสิทธิพันธุ์
6/1  
2 49073
    นายสุรวัช    นรินทร์
6/1  
3 50995
    นางสาวนันท์นภัส    กรรณิกา
6/1  
4 50996
    นางสาวขวัญจิรา    สายสุยา
6/1  
5 50999
    นางสาวธณัฐษดา    ร่วมสุข
6/1  
6 51016
    นางสาวณัฐณิชา    อินตรา
6/1  
7 51408
    นางสาวกนกนาถ    ไชยยามูล
6/1  
8 51449
    นางสาวจิรนันย์    ธัญกรพงศ์พันธุ์
6/1  
9 51507
    นางสาวจุฑารัตน์    นันทา
6/1  
10 51368
    นางสาวศศินภา    อนุวงศ์
6/12  
11 51450
    นางสาวรดาลัลน์    เลิศรมยานันท์
6/12  
12 51643
    นางสาวเอื้อพันธุ์    หาญจิรกานต์
6/12  
13 49062
    นางสาววริศรา    แก้วบุญมา
6/1  
14 48952
    นางสาวชนกนันท์    คำแสน
6/1  
15 48931
    นางสาวปัณฑิตา    พรรณสาร
6/1  
16 48221
    นางสาวธัญวรัตม์    เรืองบุญ
6/1  
17 48260
    นางสาวสโรชา    วิสุทธิ์เสรีวัง
6/1  
18 48314
    นางสาวกริษฐา    พวงทอง
6/1  
19 48446
    นางสาวนิศาชล    จันทร์แจ้ง
6/1  
20 48733
    นางสาวธีราภรณ์    เข็มประดับ
6/1  
21 48737
    นางสาวสายสกุล    แก้วก้อ
6/1  
22 48792
    นางสาวนันทพา    อดิเรกธรรมากร
6/1  
23 48869
    นางสาวขวัญพิชชา    กันธะ
6/1  
24 48913
    นางสาวชลิตา    ทนันไชย
6/1  
25 48914
    นางสาวภัทรนันท์    เนียมพรมลี
6/1  
26 48917
    นางสาวตาณรีย์    เฮงสกุล
6/1  
27 51674
    นางสาวกรกต    ชูวิทยากุล
6/12  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 27 คน