โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  I Love Chem.      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูนัฐยา ทองจันทร์   
สถานที่เรียน :  ตึก 4 อาคารวิทยาศาสตร์ (เคมี)   วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 13:52:24 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50614
    นายปุณณธิปก    กับเป็ง
4/11  
2 49947
    นายสมพล    สุทธิพันธ์
5/10  
3 52282
    นายภัทรพี    ทองก้อน
5/10  
4 52353
    นายศุภกิตต์    ปัญญา
5/10  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 4 คน