โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  อาหารหลากลาย       ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูวิจิตตรี ภักดี   
สถานที่เรียน :  อาคาร 6   วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 06:01:49 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50478
    นางสาวพรกมล    ธงเงิน
4/2  
2 50873
    นางสาวณิชกานต์    ยาไชยบุญเรือง
4/15  
3 50834
    นางสาวทรัพย์นฤมล    ทาก๋า
4/15  
4 50527
    นางสาวนันท์นภัส    ภิญโญนาถ
4/15  
5 50881
    นางสาวฑิฆัมพร    เชิดบารมี
4/14  
6 50828
    นางสาวพัชราภรณ์    สิทธิวงค์
4/14  
7 50889
    นางสาวภัทรลดา    ตุ้ยงาม
4/11  
8 50888
    นางสาวถลัชนันทร์    โนคำ
4/11  
9 50830
    นางสาวแอนณิชา    ลาดจันต๊ะ
4/11  
10 50735
    นางสาวรจนพรรณ    ฉาวเกียรติ
4/6  
11 50495
    นางสาวศุภานัน    เขียวดวง
4/3  
12 50711
    นางสาววิภาวี    วิลัย
4/2  
13 50615
    นางสาวบุษกร    ขวัญคำ
4/2  
14 52395
    นางสาวปทิตตา    หอมชื่น
5/14  
15 52330
    นางสาวชมพูนุท    เป็งธินา
5/14  
16 49889
    นางสาวชนัญชิตา    จันทร์สม
5/14  
17 49256
    นางสาวญาณิน    กวางอุเสน
5/14  
18 52458
    นางสาวณัฐณิชา    ปันทสกุลชัย
5/11  
19 52402
    นายอินทนนท์    ใจวงค์
5/11  
20 48412
    นางสาวพิชชาพร    จำเนียรศรี
6/11  
21 48395
    นางสาวพรทิพย์    ชุดทองม้วน
6/11  
22 48352
    นางสาววราภรณ์    เทพจา
6/11  
23 48296
    นางสาวนภัสสร    ณ เชียงใหม่
6/11  
24 48818
    นางสาวกมลลักษณ์    กอนทสร
6/6  
25 48744
    นางสาวธนวรรณ    ชื่นกันยารัตน์
6/6  
26 48304
    นางสาวภัณพษา    สายบุญ
6/6  
27 51523
    นางสาวนภัสสร    อินทรส
6/4  
28 51498
    นางสาวภูวษา    ธำรงพัฒนชัย
6/4  
29 51453
    นางสาวณิชกานต์    สุริยสาร
6/4  
30 51386
    นางสาวพัชรินทร์    ปินไชย
6/4  
31 51112
    นางสาวสริตา    ออมธรรม
6/4  
32 48484
    นายชนาธิป    เสาวมาลย์
6/3  
33 48483
    นางสาวณัฐวดี    วรรณศิริวิศาล
6/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 33 คน