โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  A-math      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูอภิณห์ภัศ ก๋าอิน   
สถานที่เรียน :  อาคาร 5 ชั้น 2   วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 13:21:39 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52548
    เด็กหญิงภัควลัญชญ์    อยู่ชูชัยมงคล
1/7  
2 52966
    เด็กหญิงกุญภินัฐ    พรหมรินทร์
1/12  
3 52764
    เด็กชายธนธร    คำอ้อย
1/10  
4 52752
    เด็กหญิงทักษอร    พิมพ์สมาน
1/10  
5 52644
    เด็กชายชรัณย์ภัทร์    พงษ์เย็น
1/10  
6 52596
    เด็กหญิงกันฐ์ฤทัย    ประทุมเทา
1/10  
7 52599
    เด็กหญิงพัณณิตา    จุมดวง
1/9  
8 52569
    เด็กหญิงจีรภัทร    วงศ์ศิริวิวัฒน์
1/9  
9 52581
    เด็กชายสรวุชญ์    อุทัศ
1/8  
10 52677
    เด็กหญิงอัจฉราภา    ใจคำมูล
1/7  
11 52553
    เด็กชายณัฐชนน    ธีรเมทินี
1/7  
12 52028
    เด็กชายวรพล    ทารัตน์
2/9  
13 51838
    เด็กชายภัคพล    สีแดง
2/10  
14 51982
    เด็กชายนันทพัฒน์    รอดรักษ์
2/10  
15 52163
    เด็กชายรัฐศาสตร์    พรหมวรรณ
2/13  
16 51936
    เด็กชายวัชรวิชญ์    จินดาวงค์
2/9  
17 51877
    เด็กชายพงศกร    สุภาษิต
2/9  
18 51840
    เด็กชายธนาธิป    ศรีถาพร
2/9  
19 51719
    เด็กชายพงศภัค    ทองยอด
2/9  
20 51691
    เด็กชายปภาวิชญ์    จินตนา
2/9  
21 51686
    เด็กชายจิรพิภัทร    ชาวลี้แสน
2/9  
22 51073
    เด็กชายกนกพล    วันลา
3/9  
23 51048
    เด็กชายภูดิศ    พานอ่อนตา
3/9  
24 51012
    เด็กชายชัชพงศ์    สุขอูป
3/9  
25 50992
    เด็กชายกรณ์อักกพล    งานการ
3/9  
26 50926
    เด็กชายสรวัชญ์    อุทัศ
3/8  
27 51525
    เด็กชายสุรภพ    ชมนิสัย
3/9  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 27 คน